Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Arbeidsrechtelijke wetswijzigingen in 2022

Het einde van het jaar is in zicht. Een nieuw jaar brengt vanzelfsprekend een aantal wetswijzigingen met zich mee binnen arbeidsrecht. Hieronder bespreken wij de belangrijkste arbeidsrechtelijke wetswijzigingen die wellicht van invloed kunnen zijn op uw bedrijfsvoering.

1. Thuiswerkkostenvergoeding van maximaal twee euro per dag

Per 1 januari 2022 kan een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding van maximaal twee euro per dag worden toegekend. Het doel van de thuiswerkkostenvergoeding is om werknemers te compenseren voor de kosten die werknemers maken als zij thuis werken.

2. Ouderschapsverlof deels betaald

Op dit moment is het zo dat wanneer een werknemer ouderschapsverlof opneemt, het loon niet wordt doorbetaald. Omdat ouderschapsverlof in principe onbetaald is, kunnen veel ouders het zich niet veroorloven om ouderschapsverlof op te nemen. En daarom heeft het kabinet besloten dat werknemers vanaf 2 augustus 2022 recht hebben op een ouderschapsverlofuitkering gedurende de eerste negen weken van het ouderschapsverlof. Deze eerste negen weken worden alleen doorbetaald als deze in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen.

3. Flexkrachten krijgen meer medezeggenschap

Vanaf 1 januari 2022 mogen werknemers die pas drie maanden in dienst zijn, stemmen en zich verkiesbaar stellen voor de ondernemingsraad. Ook voor uitzendkrachten veranderen de termijnen, zo bouwt een uitzendkracht na 15 maanden medezeggenschapsrechten op, waarna drie maanden daarbij opgeteld de uitzendkracht zowel mag stemmen als verkozen mag worden.

4. Wetsvoorstel ter implementatie van EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Deze nieuwe richtlijn brengt een aantal veranderingen, waardoor veel arbeidsovereenkomsten moeten gaan worden aangepast. Zo moet de werkgever voortaan bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst de werknemer schriftelijk informeren over de belangrijkste aspecten van de arbeidsrelatie. Denk aan de aard van de arbeid, de begindatum (en eventueel einddatum), het basisloon, de betalingswijze en de duur van een normale werkdag.

Daarnaast moet de werkgever een door de wet of cao verplichte opleiding bekostigen en de werknemer in staat stellen die opleiding onder werktijd te kunnen volgen. Bovendien mag de werkgever zijn werknemers niet belemmeren om buiten het werkrooster voor een andere werkgever te gaan werken (nevenactiviteiten). Verder mogen werknemers vanaf een dienstverband vanaf 26 weken een verzoek doen voor een vorm van arbeid met meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Tot slot mogen werknemers van wie het werkpatroon door de werkgever wordt bepaald, en grotendeels onvoorspelbaar is, werkopdrachten, buiten vooraf bepaalde referentietijden, zonder nadelige gevolgen weigeren.

5. Verbod op rookruimtes in alle gebouwen waar gewerkt wordt

Per 1 januari 2022 geldt een verbod op rookruimtes geldt in alle gebouwen waar wordt gewerkt. Het verbod geldt voor afsluitbare rookruimtes.

6. Stimulering Arbeidsmarktpositie (STAP)

Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkenden, niet-werkenden en zelfstandigen een STAP-budget van maximaal 1000 euro per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling.

7. Compensatie transitievergoeding pensionering, overlijden en ziekte werkgever

Sinds 1 januari 2021 kan de kleine werkgever die zijn onderneming moet beëindigen als gevolg van pensionering of overlijden in aanmerking komen voor compensatie voor betaalde transitievergoedingen. Het kabinet wil zo voorkomen dat kleine werkgevers, of hun nabestaanden, het privévermogen moeten aanspreken om de transitievergoedingen te betalen. Ook kleine werkgevers die de onderneming moeten beëindigen doordat de werkgever ziek is, kunnen in de toekomst compensatie krijgen voor de betaalde transitievergoedingen. Verwacht wordt dat deze regeling medio 2022 gaat gelden.

8. Overige (wets-)wijzigingen

  • Rapporteren CO2 uitstoot bij meer dan honderd werknemers: bedrijven met meer dan honderd werknemers, moeten vanaf 1 januari 2022 ieder jaar rapporteren over de CO2 uitstoot van het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van werknemers, en wel bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Zo nodig moeten werkgevers maatregelen treffen om de uitstoot onder de maximumnorm te krijgen. Daartoe hebben zij vier jaar de tijd.
  • Bijtelling nieuwe elektrische auto’s omhoog: per 1 januari 2022 gaat de bijtelling voor nieuwe elektrische auto’s omhoog van 12 naar 16 procent. Het nieuwe percentage geldt voor auto’s zonder CO2 uitstoot met een datum eerste toelating in 2022 tot en met 2024.
  • Klokkenluiders krijgen meer bescherming: klokkenluiders krijgen per 17 december 2021 meer bescherming. Melders die benadeeld zijn hoeven straks niet meer aan te tonen dat zij benadeeld zijn vanwege hun melding. De bewijslast verschuift naar de werkgever. Bovendien worden niet alleen de werknemer, maar ook vrijwilligers, stagiairs, zzp’ers, aandeelhouders en sollicitanten beschermd.

Meer informatie

Mocht u naar aanleiding van een van bovenstaande wetswijzigingen vragen hebben, neem dan gerust contact op met een van onze advocaten Arbeidsrecht.

Artikelen en klantverhalen binnen dit specialisme