Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Algemene Voorwaarden van Kneppelhout & Korthals N.V.

1. Kneppelhout & Korthals N.V. is een naamloze vennootschap die de uitoefening van de rechtspraktijk (advocatuur) tot doel heeft. Op verzoek wordt een lijst toegezonden van personen die middels hun vennootschappen aandelen in Kneppelhout & Korthals N.V. houden en die in overeenstemming met het algemeen gebruik in de professionele rechtspraktijk worden aangeduid met “Partner”.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, vervolgopdracht, gewijzigde opdracht en/of aanvullende opdracht aan Kneppelhout & Korthals N.V., aan de Partners en/of aan personen die ten behoeve van Kneppelhout & Korthals N.V. werkzaam zijn of waren en zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan en/of in verband daarmee. Onder “personen die ten behoeve van Kneppelhout & Korthals N.V. werkzaam zijn of waren” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan iedere huidige of voormalige directe of indirecte ondergeschikte of niet-ondergeschikte, adviseur, bestuurder, al dan niet ingeleende werknemer, aandeelhouder en/of Partner van Kneppelhout & Korthals N.V., Stichting Beheer Derdengelden Kneppelhout & Korthals of hun rechtsopvolgers onder algemene titel. De term personen omvat zowel rechtspersonen als natuurlijke personen.

3. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van art. 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn aanvaard en uitgevoerd door Kneppelhout & Korthals N.V., ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is (geweest) dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.

4. In het geval een opdracht wordt gegeven door meerdere opdrachtgevers, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die uit die opdracht voortvloeien en/of daarmee verband houden.

5. De opdrachtgever vrijwaart Kneppelhout & Korthals N.V. en alle personen die ten behoeve van Kneppelhout & Korthals N.V. werkzaam zijn of waren tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de gegeven opdracht, vervolgopdracht, gewijzigde opdracht en/of aanvullende opdracht en/of de werkzaamheden die zijn verricht voor de opdrachtgever.

6. Iedere aansprakelijkheid van Kneppelhout & Korthals N.V. en personen die ten behoeve van Kneppelhout & Korthals N.V. werkzaam zijn of waren en alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid zou rusten, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Kneppelhout & Korthals N.V. afgesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het toepasselijk eigen risico onder die verzekering(en). Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden. Indien om welke reden dan ook geen uitkering uit hoofde van die verzekering(en) mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid telkens beperkt tot maximaal een bedrag van EUR 100.000,00 of, indien dit lager is, het totaal bedrag van de declaraties (excl. BTW) die voor de betreffende opdracht zijn verzonden.

7. Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Kneppelhout & Korthals N.V. rechtens aansprakelijk is, onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW.

8. Als de opdracht afkomstig is van meerdere opdrachtgevers, dan geldt de beperking van de aansprakelijkheid zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden ten opzichte van alle opdrachtgevers gezamenlijk en niet voor iedere opdrachtgever apart. In het geval van een aansprakelijkheid, is het aan de opdrachtgevers hoe zij het uitbetaalde bedrag onderling verdelen.

9. De keuze van door Kneppelhout & Korthals N.V. in te schakelen derden zal, zoveel mogelijk, plaatsvinden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Kneppelhout & Korthals N.V. en personen die ten behoeve van Kneppelhout & Korthals N.V. werkzaam zijn of waren zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt Kneppelhout & Korthals N.V. eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens opdrachtgever te aanvaarden.

10. De uitvoering van de verstrekte opdrachten vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

11. Behoudens een gerechtvaardigde klacht daarover, dient iedere declaratie te worden voldaan binnen veertien dagen na declaratiedatum. Indien de declaratie na dertig dagen niet is voldaan, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is de wettelijke (handels-)rente als omschreven in artikel 6:119a BW verschuldigd.

12. In geval van verzuim, komen alle kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten voor een faillissementsaanvrage, voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd op het moment dat Kneppelhout & Korthals N.V. de vordering ter incasso uit handen heeft gegeven en bedragen ten minste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een absoluut minimum van EUR 250,00.

13. In het geval de opdrachtgever niet de gevraagde informatie verschaft, de opdrachtgever de betalingsverplichtingen niet nakomt, enige andere verplichting jegens Kneppelhout & Korthals N.V. de opdrachtgever verhindert dat Kneppelhout & Korthals N.V. de werkzaamheden kan uitvoeren, dan wel gerede twijfel bestaat dat de opdrachtgever de betalingsverplichtingen nakomt, is Kneppelhout & Korthals N.V. gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden onmiddellijk op te schorten.

14. Het door Kneppelhout & Korthals N.V. in rekening te brengen honorarium dient een afspiegeling te zijn van de waarde die wordt geleverd aan de opdrachtgever. Dit wordt in beginsel berekend op basis van het aantal aan de behandeling van een dossier bestede uren. De hoogte van de uurtarieven die voor Partners en voor personen die ten behoeve van Kneppelhout & Korthals N.V. werkzaam zijn of waren gelden, worden aan het begin van een zaak gecommuniceerd maar zijn, ook als dit wordt nagelaten, te allen tijde opvraagbaar. In zeer gecompliceerde of spoedeisende zaken, in zaken van een substantiële (financiële) omvang, op grond van het in een zaak bereikte resultaat, of op grond van de aard en duur van de relatie met de Opdrachtgever, kan er aanleiding zijn om het in rekening te brengen honorarium aan te passen, zowel naar boven als naar beneden, in redelijke beoordeling, door Kneppelhout & Korthals N.V.

15. Kneppelhout & Korthals N.V. behoudt zich het recht voor de door haar in rekening te brengen tarieven zonder voorafgaand bericht aan te passen naar aanleiding van (a) de marktomstandigheden die naar het oordeel van Kneppelhout & Korthals N.V. een algemene tariefaanpassing rechtvaardigen of (b) het gegeven dat personen die ten behoeve van Kneppelhout & Korthals N.V. werkzaam zijn overgaan naar een hogere tariefklasse als gevolg van langere werkervaring en/of een toename van zijn/haar deskundigheid of ervaring dan wel door het verwerven van een nieuwe positie binnen Kneppelhout & Korthals N.V.

16. Kneppelhout & Korthals N.V. en de opdrachtgever (“Partijen”) communiceren bij voorkeur schriftelijk. Partijen kunnen gebruik maken van digitale hulpmiddelen, waaronder dus ook e-mail (dat geldt daarbij als schriftelijk) om met elkaar te communiceren. Partijen erkennen de risico’s die hieraan verbonden zijn, daaronder begrepen maar niet beperkt tot onderschepping, manipulatie, infectie door virussen, verkeerd (door)sturen, waaronder door virussen en spamfilters, vertragingen en verminkingen. Partijen verklaren hierbij dat zij elkaar niet aansprakelijk zullen houden voor schade die een gevolg is van het gebruik van deze communicatiemiddelen. Dit is ook van toepassing op de communicatie met derden. Indien de opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt de toepasselijkheid van de artikelen 6:227b lid 1 BW en 6:227c BW uitdrukkelijk uitgesloten. Deze bepalingen hebben betrekking op het verstrekken van informatie en e-commerce transacties en op de wijze waarop e-commerce transacties worden gesloten.

17. Bij de uitvoering van de opdracht, kunnen Kneppelhout & Korthals N.V. en Stichting Beheer Derdengelden Kneppelhout & Korthals Advocaten gelden ontvangen van opdrachtgevers en derden. Kneppelhout & Korthals N.V. en Stichting Beheer Derdengelden Kneppelhout & Korthals Advocaten zullen deze gelden storten bij een door Stichting Beheer Derdengelden Kneppelhout & Korthals Advocaten uitgekozen bank. Kneppelhout & Korthals N.V. en Stichting Beheer Derdengelden Kneppelhout & Korthals Advocaten zijn niet aansprakelijk in het geval de gekozen bank zijn verplichtingen niet nakomt.

18. Op grond van de geldende regelgeving (daaronder begrepen de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is Kneppelhout & Korthals N.V. verplicht voor aanvang van de werkzaamheden de opdrachtgever te identificeren en ongebruikelijke transacties te rapporteren aan de bevoegde autoriteiten. Door het geven van de opdracht bevestigt de opdrachtgever dat hij op de hoogte is van deze regelgeving en verklaart te zullen voldoen aan de in het kader van deze regelgeving door Kneppelhout & Korthals N.V. gestelde en/of te stellen ‘compliance’ vereisten.

19. Kneppelhout & Korthals N.V. verwerkt persoonsgegevens van haar opdrachtgevers en daar werkzame personen voor optimale dienstverlening en voldoening aan wettelijke verplichtingen. Zie voor meer informatie: https://www.kneppelhout.nl/privacybeleid.

20. Kneppelhout & Korthals N.V. hecht veel waarde aan de ervaringen van haar klanten om de dienstverlening te kunnen verbeteren. Na afronding van een opdracht kan gevraagd worden mee te werken aan een klanttevredenheidsonderzoek.

21. Na afronding van een zaak, om welke reden dan ook, zal deze worden gearchiveerd en zullen de stukken gedurende 7 (zeven) jaar in het archief van Kneppelhout & Korthals N.V. opgeslagen blijven. Bij de notificatie dat een zaak wordt afgesloten (en/of gearchiveerd) zullen alle originele stukken per aangetekende post aan het meest recent in het dossier bekendstaande adres van de opdrachtgever worden geretourneerd. Dit betekent dat in bovengenoemde archivering geen originele stukken zoals notariële stukken, vonnissen, beschikkingen etc. zullen worden opgeslagen. Het bewaren daarvan is geheel de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en niet van Kneppelhout & Korthals N.V. De archivering zal zich voorts beperken tot de, naar het oordeel van Kneppelhout & Korthals N.V., relevante correspondentie en processtukken en zal nimmer aantekeningen, aanwijzingen, schetsen, digitale bestanden etc. omvatten. Na afloop van de archiefperiode zullen de archiefstukken worden vernietigd. De opdrachtgever ontvangt hierover geen notificatie.

22. De bepalingen en voorwaarden, opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, daaronder begrepen de beperking van de aansprakelijkheid, zijn mede gemaakt en bedongen voor en ten behoeve van de bestuurder en aandeelhouders van Kneppelhout & Korthals N.V., de bestuurders van die aandeelhouders, Stichting Beheer Derdengelden Kneppelhout & Korthals Advocaten en alle personen die voor Kneppelhout & Korthals N.V. werkzaam zijn of waren, hetzij als Partner (als in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden bedoeld), werknemer, adviseur, derdeopdrachtnemer, hetzij in enige andere hoedanigheid. Het bepaalde in dit artikel en alle overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden die beogen rechten ten behoeve van de in de eerste volzin van dit artikel bedoelde derden te creëren zijn tevens bedoeld als een jegens hen om niet gemaakt onherroepelijk derdenbeding (art. 6:253 lid 4 BW).

23. De klachtenregeling van Kneppelhout & Korthals N.V. is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Kneppelhout en Korthals N.V. en de cliënt. Zie www.kneppelhout.nl.

24. De rechtsverhouding tussen Kneppelhout & Korthals N.V. en de opdrachtgever is onderworpen aan Nederlands recht. De Rechtbank Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen tussen Kneppelhout & Korthals N.V. en de opdrachtgever kennis te nemen.

25. De in de Nederlandse taal opgestelde tekst van deze Algemene Voorwaarden heeft gelding boven de in de Engelse taal en/of enige andere taal opgestelde tekst van deze Algemene Voorwaarden.

 

Rotterdam, 25 oktober 2021