Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op
 1. INTRODUCTIE

Kneppelhout & Korthals N.V. (hierna te noemen “Kneppelhout ” of “ons” of “wij“) respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: de “AVG“). Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 23 december 2021. Wij behouden ons het recht voor dit Privacybeleid eenzijdig te wijzigen of aan te vullen door middel van het aanpassen van deze pagina. U wordt derhalve aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van wezenlijke wijzigingen in dit Privacybeleid, volgt een duidelijke kennisgeving via onze website.

In dit Privacybeleid lichten wij toe:

 • welke persoonsgegevens wij verzamelen en op welke wijze;
 • voor welke doeleinden en om welke redenen wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren;
 • met wie wij uw persoonsgegevens delen;
 • hoe uw persoonsgegevens worden beschermd;
 • de rechten waarover u als betrokkene beschikt;
 • ons gebruik van cookies;
 • hoe u contact met ons op kunt nemen.
 1. PERSOONSGEGEVENS

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel;
 • Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • Professionele gegevens zoals uw werkgever, uw titel of functie, uw loopbaan, praktijkgebieden, uw relatie met een persoon;
 • Gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP adres;
 • Gegevens betreffende uw bezoek aan onze website;
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van een bezoek aan ons kantoor, het bijwonen van events of bijeenkomsten, zoals vereisten en wensen ten aanzien van toegankelijkheid en dieet;
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens;
 • Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

Wij verzamelen deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Bijvoorbeeld, u verstrekt data bij het aangaan van een overeenkomst met ons, door het invoeren van uw gegevens op onze website, door ons uw visitekaartje te geven, of door het solliciteren naar een baan. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals een plaatselijke advocaat, wederpartijen, het Handelsregister, het Kadaster of door gebruik te maken van openbare bronnen. 

 1. DOELBINDING VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Kneppelhout kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

Klanten

 • Om onze juridische diensten te verstrekken;
 • Om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Marketing, klantenadministratie en relatiebeheer;
 • Om te informeren over relevante producten en diensten;
 • Klantadministratie en debiteurenbeheer te voeren;
 • Een ClientManagementSysteem (CMS) te beheren.

Bezoeker(s) van de website

 • Voor servicedoeleinden: om uw berichten te beantwoorden en u over de (vervolg)stappen te (kunnen) informeren;
 • Voor marketing en business development activiteiten, zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor onze events en andere marketingcommunicatie die voor u van belang kan zijn;
 • Voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren.         

Sollicitanten

 • Voor het behandelen van uw sollicitatie of inschrijving voor een van onze recruitment diensten en events;

Bezoekers events

 • Voor marketing en business development activiteiten, zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor onze events en andere marketingcommunicatie die voor u van belang kan zijn;

Bezoekers van ons kantoorpand

 • Interne controle en bedrijfsbeveiliging
 • Om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Voor marketing en business development activiteiten, zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor onze events en andere marketingcommunicatie die voor u van belang kan zijn;
 • Voor het behandelen van uw sollicitatie of inschrijving voor een van onze recruitment diensten en events;
 • Voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren.         

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • De uitvoering van een overeenkomst;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Gerechtvaardigd belang;
 • Uw toestemming.         
 1. GRONDSLAGEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Kneppelhout gebruikt uw persoonsgegevens voor:

Klanten, wederpartijen en derden

 • De uitvoering van onze overeenkomst met de betrokkene;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • ons gerechtvaardigd belang om onze diensten voor onze klanten te kunnen (blijven) verlenen;
 • uw gerechtvaardigd belang op het verkrijgen van rechtsbijstand en juridisch advies;
 • uw toestemming.

Websitebezoeker

 • De uitvoering van onze overeenkomst met de betrokkene
 • ons gerechtvaardigde belang om onze diensten zo goed mogelijk aan de bezoeken va onze website te kunnen verlenen;
 • onze website zo goed mogelijk te gebruiken.

Sollicitanten

 • De uitvoering van een overeenkomst;
 • ons gerechtvaardigde belang om een bij de functie passende beoordeling te maken;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting,

Bezoekers events

 • De uitvoering van een overeenkomst;
 • ons gerechtvaardigde belang om onze diensten zo goed mogelijk aan onze relaties en bezoekers te kunnen verlenen;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bezoekers van ons kantoorpand

 • De uitvoering van een overeenkomst;
 • ons gerechtvaardigde belang om onze klanten/gasten goed te kunnen ontvangen en onze eigendommen en die van derden te beveiligen.
 1. BEWAARTERMIJNEN

 • Kneppelhout bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is:
 • voor het bereiken van de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden. Zo bewaren wij persoonsgegevens die nodig zijn voor lopende dossiers zolang wij hierover adviseren of procederen.
 • om aan wet- en regelgeving te voldoen. Zo bewaren wij persoonsgegevens voor onze boekhouding zeven jaar.
 • voor archivering. Afgesloten dossiers verplaatsen wij naar het archief. In het archief bewaren wij dossiers in overeenstemming met de aanbeveling van de Orde van Advocaten.
 1. DELEN MET DERDEN

Kneppelhout deelt uw persoonsgegevens delen in beginsel niet met derden. Echter, in bepaalde gevallen kan het noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens te delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Derden die relevant zijn voor de juridische diensten die wij verstrekken, zoals wederpartijen, plaatselijke advocaten, (onder)aannemers, gerechten, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen.
 • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacybeleid omschreven doeleinden, zoals ICT-leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.          

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in dit Privacybeleid vermelde grondslagen. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van Kneppelhout, sluit Kneppelhout met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet. Om onze diensten te kunnen verstrekken kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Unie/Europese Economische Ruimte. In dat geval zal Kneppelhout erop toezien dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving zoals door een contract te sluiten op basis van de door de Europese Commissie goedgekeurde modelbepalingen.

 1. BEVEILIGING

Kneppelhout & Korthals heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking zoals firewalls, toegangscontrole, encryptie en verkeersmonitoring. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, wordt u verzocht contact met ons op te nemen via jbz@kneppelhout.nl.

 1. UW PRIVACYRECHTEN

U beschikt als betrokkene over een aantal rechten:

 • Het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben;
 • Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen profiling;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder;
 • Het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij bevoegd zijn uw gegevens te blijven verwerken, met name indien de verwerking daarvan een vereiste is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen. 

Bij de uitoefening van uw privacyrechten dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij bevoegd zijn om, vanwege bijvoorbeeld professioneel verschoningsrecht, niet te voldoen aan uw verzoek. Wij zullen u in beginsel binnen 4 weken na uw verzoek berichten.        

 1. COOKIES

Kneppelhout maakt gebruik van cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit kan dan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website. Hieronder vindt u uitleg over de verschillende soorten cookies die Kneppelhout plaatst.

 • Essentiële cookies: dit zijn noodzakelijke cookies die ervoor zorgen dat jij de website kan bezoeken en gebruik kunt maken van bepaalde functies op de Website. Voor het plaatsen van deze cookies hebben wij geen toestemming nodig.
 • Functionele cookies: dit zijn cookies die ervoor zorgen dat wanneer jij als websitebezoeker de website aanpast aan de hand van jouw voorkeuren, bijvoorbeeld door de taal- of locatie-instellingen te wijzigen, de website de door jou ingestelde voorkeuren zal onthouden. Voor het plaatsen van deze cookies hebben wij geen toestemming nodig.
 • Analytische cookies: dit zijn cookies die ervoor zorgen dat wij jou van een betere website-ervaring kunnen voorzien. Voor het plaatsen van deze cookies hebben wij in principe geen toestemming nodig, tenzij deze analytische cookies niet-geanonimiseerd zijn. In dat geval zullen wij deze cookies alleen plaatsen nadat wij jouw tostemming hebben ontvangen.
 • Advertentiecookies: dit zijn cookies die ervoor zorgen dat onze business partners jou kunnen voorzien van reclame die op jouw voorkeuren is toegesneden. Deze cookies zullen wij alleen plaatsen nadat wij jouw toestemming hiervoor hebben ontvangen.

Bewaartermijnen van cookies:

Sessiecookies: de gegevens worden slechts tijdelijk opgeslagen in uw browser of applicatie sluit.

Permanente cookies: blijven op uw computer of device staan, zelfs als u de browser of de applicatie sluit. Permanente cookies slaan gegevens op tussen verschillende bezoeken aan de website en maken het mogelijk om u tijdens daaropvolgende bezoeken aan onze website te herkennen. Permanente cookies blijven op uw computer of device staan tot hun einddatum is bereikt, een nieuwe cookie wordt geïnstalleerd of tot u deze verwijdert.

Kneppelhout maakt gebruik van de volgende essentiële cookies. Gelet op het feit dat deze cookies essentieel zijn voor de technische werking van onze website, worden deze cookies geplaatst zodra u toegang heeft tot onze website. U kunt deze cookies niet uitschakelen als u op onze website wilt surfen.

Naam Bewaartermijn Inhoud Doelstelling

ASP .NET_SessionId

Sessiecookie

Sessiegegevens Bijhouden van de huidige sessie.
CookieConsent Cookiebot 1 jaar Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein.

 

Kneppelhout maakt gebruik van de volgende functionele cookies. Deze cookies worden geïnstalleerd als u daarmee instemt door te klikken op de kennisgeving in verband met cookies die op onze website verschijnt.

Naam Bewaartermijn Inhoud Doelstelling
AllowCookies 1 jaar No-follow cookie Als u niet instemt met het gebruik van analytische cookies, zullen we deze functionele cookie op uw computer of toestel plaatsen om uw keuze te onthouden.

 

Kneppelhout maakt gebruik van de volgende analytische cookies. Deze cookies worden geïnstalleerd voor analytische doeleinden en om de functionaliteit van onze website te verbeteren. De goedkeuring van elke bezoeker is vereist voor de plaatsing van deze cookies, wat impliceert dat u mag weigeren dat deze cookies worden geïnstalleerd.

Naam Bewaartermijn Inhoud Doelstelling

_ga

2 jaar

Analytische cookies van derden Google Analytics van Google Inc.

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

_gat_UA

1 minuut

Analytische cookies van derden Google Analytics van Google Inc.

Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen.

_gid

1 dag

Analytische cookies van derden Google Analytics van Google Inc.

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
_ss
_ss_referrer
1 dag Analytische en tracking cookies van derden SharpSpring Dit zijn prestatiecookies die we gebruiken om gegevens op te slaan over hoe bezoekers, nadat zij een contactformulier hebben ingevuld en interesse kenbaar hebben gemaakt, de website gebruiken. 
_ss_tk xx jaar (tot volledige uitschrijving) Analytische en tracking cookies van derden SharpSpring Dit zijn prestatiecookies die we gebruiken om gegevens op te slaan over hoe bezoekers, nadat zij een contactformulier hebben ingevuld en interesse kenbaar hebben gemaakt, de website gebruiken. 

 

Kneppelhout maakt gebruik van de volgende advertising cookies. Deze cookies worden geïnstalleerd voor voor het profileren van bezoekers om o.a. gepersonaliseerde content te tonen. Hieronder vallen ook sociale media cookies. De goedkeuring van elke bezoeker is vereist voor de plaatsing van deze cookies, wat impliceert dat u mag weigeren dat deze cookies worden geïnstalleerd.

Naam Bewaartermijn Inhoud Doelstelling
_gsas 3 maanden Advertentiecookies van derden Google AdSense van Google Inc. Deze cookies worden geïnstalleerd voor voor het profileren van bezoekers om o.a. gepersonaliseerde content te tonen.
_gads 13 maanden Advertentiecookies van derden Google AdSense, Display, Google Ad Manager, Google Ads van Google Inc. Deze cookies worden geïnstalleerd voor voor het profileren van bezoekers om o.a. gepersonaliseerde content te tonen.
_gcl_gb 90 dagen Advertentiecookies van derden Google Ads van Google Inc. Deze cookies worden geïnstalleerd voor voor het profileren van bezoekers om o.a. gepersonaliseerde content te tonen.
 1. CONTACT

Mocht u nog nadere informatie willen of vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via: jbz@kneppelhout.nl of Kneppelhout, t.a.v. Compliance Officer, Postbus 546, 3000 AM Rotterdam.