Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Het wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie is aangenomen

Eerder schreven wij twee artikelen over de voortgang ten aanzien van het wetsvoorstel “Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie”. Op 16 februari 2023 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel als hamerstuk afgedaan en dus zonder verdere stemming aanvaard. Op 14 maart 2023 heeft ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel als hamerstuk afgedaan, waarmee het wetsvoorstel zonder verdere beraadslaging is aanvaard. 

Met de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie zal een tijdelijke regeling, met de mogelijkheid tot verlenging, worden geïmplementeerd in verband met het vergroten van transparantie bij de ontbinding van rechtspersonen zonder baten (de “turboliquidatie”) en de invoering in dat kader van de mogelijkheid van een civielrechtelijk bestuursverbod.

Het wetsvoorstel introduceert een aantal maatregelen. Ten eerste zal het bestuur verplicht worden om een aantal financiële stukken openbaar te maken waarmee het bestuur financiële verantwoording aflegt. Dit betreft onder meer een balans en een staat van baten en lasten met betrekking tot het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden en het boekjaar daarvoor, indien over dat voorgaande boekjaar nog geen jaarrekening is gedeponeerd. Ook dient het bestuur in het kader van het vergroten van de transparantie en ter bescherming van de positie van de schuldeisers een beschrijving openbaar te maken van onder andere de oorzaak van het ontbreken van baten ten tijde van de ontbinding en, indien van toepassing, de verdeling van mogelijke baten voorafgaande aan de ontbinding. Ten tweede wordt de mogelijkheid tot het opleggen van een bestuursverbod geïntroduceerd. Dit bestuursverbod kan worden opgelegd aan een bestuurder die ten minste drie keer in de hand heeft gewerkt dat een rechtspersoon is beëindigd met achterlating van schulden of betrokken is geweest bij een ontbinding of faillissement zonder baten.

Voor een verdere uitwerking van het wetsvoorstel verwijzen wij u tevens naar ons eerdere artikel over het oorspronkelijke wetsvoorstel en de wijzigingen na de consultatie.

Meer informatie

Heeft u vragen over het wetsvoorstel of de mogelijkheden van de turboliquidatie in het algemeen, neem dan contact op met een van onze advocaten van de sectie ondernemingsrecht.

Artikelen en klantverhalen binnen dit specialisme