Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Het wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie is ingediend

Eerder schreven wij dit artikel over het wetsvoorstel “Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie”. Naar aanleiding van de reacties in de consultatieperiode, is het wetsvoorstel aangescherpt en verduidelijkt. Op 12 juli 2022 is het definitieve wetsvoorstel en de memorie van toelichting ter overweging aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel ziet op een tijdelijke wijziging van Boek 2 van het BW, de Faillissementswet en de Wet op de economische delicten. Het doel van de wijziging is het vergroten van de transparantie bij de ontbinding van rechtspersonen zonder baten en de invoering van een civielrechtelijk bestuursverbod. In dit artikel behandelen wij de belangrijkste wijzigingen in het definitieve wetsvoorstel, ten opzichte van het eerder gepubliceerde wetsvoorstel.

Verantwoordings- en mededelingsplicht

De eerder voorgestelde verplichting om een balans en een staat van baten en lasten te deponeren met betrekking tot het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden, is uitgebreid tot het boekjaar dat daaraan vooraf is gegaan als over dat jaar nog geen jaarrekening openbaar is gemaakt. In artikel 2:19 lid 1 sub c is verduidelijkt voor zover nog niet is voldaan aan de verplichting om een jaarrekening openbaar te maken in jaren voorafgaand aan het jaar waarin de rechtspersoon is ontbonden, die jaarrekening alsnog moet worden gedeponeerd. Met het ontbinden van de rechtspersoon hoeft niet te worden gewacht totdat de jaarrekening openbaar kan worden gemaakt.

In het eerdere wetsvoorstel werd een slotuitdelingslijst voorgeschreven waarin de uitkeringen aan schuldeisers in kaart moesten worden gebracht aan de hand van de wettelijke rangorde. Uit de consultatie kwam naar voren dat deze lijst de indruk kan wekken dat een verdelingsnorm werd voorgeschreven welke verdeling geen ruimte laat voor afwijkingen. Om recht te doen aan afwijkende feiten en omstandigheden in een specifiek geval, is de slotuitdelingslijst vervangen door een beschrijving van de verdeling van de opbrengsten.

Bestuursverbod

De mogelijkheid tot het opleggen van een bestuursverbod aan een bestuurder die minstens driemaal in de hand heeft gewerkt dat een rechtspersoon is beëindigd met achterlating van schulden (artikel 2:19c BW), is naar aanleiding van de consultatie uitgebreid. Ook de situatie dat een bestuurder betrokken is geweest bij een faillissement of bij een ontbinding zonder baten waarbij één of meer schulden zijn achtergebleven, wordt bij deze optelsom meegerekend. Artikel 106a lid 1 sub d van de Faillissementswet zal in dit kader overeenkomstig worden gewijzigd. Doordat deze regelingen elkaar aanvullen, kan zowel in als buiten faillissement een bestuursverbod worden opgelegd.

Handhaving

Ten slotte is het voorgestelde handhavingsmechanisme aangepast. In het wetsvoorstel is een inzagerecht voor schuldeisers toegevoegd, aan de hand waarvan schuldeisers een recht op inzage verkrijgen in de bewaarde administratie van de ontbonden rechtspersoon, indien het bestuur de deponeringsplicht van artikel 2:19b lid 1 BW niet is nagekomen. De schuldeisers kunnen dit recht uitoefenen met een machtiging van de kantonrechter. Het inzagerecht dient als extra stimulans voor een bestuurder om de verantwoordingsplicht na te leven en verbetert de positie van individuele schuldeisers indien deze plicht niet wordt nageleefd.

Tot slot

Op 14 september 2022 zal de Tweede Kamer in een procedurevergadering besluiten over de verdere behandeling van het wetsvoorstel. Updates met betrekking tot het wetsvoorstel zullen worden vermeld op onze website.

Meer informatie

Heeft u vragen over het wetsvoorstel of de mogelijkheden van de turboliquidatie in het algemeen, neem dan contact met ons op.

Artikelen en klantverhalen binnen dit specialisme