Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Het agenderingsrecht van aandeelhouders: waar kan om worden verzocht?

De bevoegdheid om de vennootschap te besturen komt uitsluitend en volledig toe aan het bestuur van de vennootschap. Het bestuur heeft het belang van de vennootschap vooropstaan. Een aandeelhouder heeft op bepaalde punten binnen de vennootschap wel inspraak.

Over dit onderwerp schreven wij al eerder een artikel dat ging over het informatierecht van de aandeelhouder. Een ander recht van de aandeelhouder is het agenderingsrecht. In dit artikel bespreken we wat het agenderingsrecht inhoudt, hoe de aandeelhouder hier gebruik van kan maken en bespreken we een typerend arrest over het agenderingsrecht.

Het agenderingsrecht

Het agenderingsrecht is neergelegd in artikel 2:114a BW voor de N.V. en in artikel 2:224a BW voor de B.V. In de kern houdt het agenderingsrecht in dat één of meer aandeelhouders op eigen initiatief onderwerpen mogen aandragen voor de agenda van de algemene vergadering. De bevoegdheid om de algemene vergadering bijeen te roepen ligt overigens bij het bestuur (of in sommige gevallen bij de raad van commissarissen), die stelt ook de agenda vast. Aandeelhouders die alleen of tezamen ten minste 3% van het geplaatste kapitaal in de N.V., of 1% van het geplaatste kapitaal in de B.V., vertegenwoordigen, kunnen het bestuur schriftelijk verzoeken om een onderwerp op de agenda te zetten en dat onderwerp tijdens de vergadering te behandelen. Het agenderingsverzoek kan een verzoek tot stemming over een onderwerp zijn of een verzoek tot discussie/behandeling.

Van onderwerp naar agendapunt

Een verzoek tot agendering van een onderwerp dient schriftelijk te worden ingediend, of via elektronische weg zolang de statuten dit niet uitsluiten. Het verzoek moet uiterlijk op de zestigste dag (in het geval van een N.V.) of dertigste dag (in het geval van een B.V.) voor de dag waarop de vergadering plaatsvindt door de vennootschap zijn ontvangen. Agenderingsverzoeken kunnen het hele jaar door worden ingediend en zullen, met inachtneming van de hiervoor genoemde termijnen, op de eerstvolgende algemene vergadering worden behandeld. Een verzoek ter besluitvorming van een onderwerp op de agenda van de algemene vergadering kan slechts ter stemming worden ingediend voor zover de algemene vergadering daadwerkelijk bevoegd is daarover een besluit te nemen (Hoge Raad in Boskalis/Fugro), in de volgende alinea gaan wij hier verder op in. Voor onderwerpen waarover de algemene vergadering niet bevoegd is te besluiten geldt dat zij enkel als bespreek- of discussiepunt kunnen worden geagendeerd.

Aandachtspunten – Boskalis/Fugro

In deze zaak verzocht aandeelhouder Boskalis aan het bestuur van Fugro om ‘het beëindigen van een beschermingsconstructie op dochterniveau (stempunt)’ op de agenda van de algemene vergadering te zetten. Over dit onderwerp zou in de algemene vergadering het standpunt van de overige aandeelhouders worden gepeild. Zij konden via het uitbrengen van een stem laten weten of zij voor of tegen de aanbeveling van Boskalis waren. Het bestuur wees dit verzoek af, maar was wel bereid om het onderwerp als discussiepunt op de agenda te plaatsen. Boskalis was het hier niet mee eens en stapte naar het hof om de aanbeveling/peiling toch op de agenda te krijgen. Het hof overwoog dat het onderwerp in kwestie niet tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoort en derhalve een stemming daarover door de algemene vergadering niet mogelijk is.

Boskalis was vastbesloten om de informele peiling op de agenda te krijgen en stapte naar de Hoge Raad. De Hoge Raad sloot zich aan bij het Hof en oordeelde dat aandeelhouders bij het doen van een agenderingsverzoek de vennootschap niet kunnen verplichten een onderwerp, dat een aangelegenheid is van het bestuur, ter peiling van standpunten op te nemen in de agenda van de algemene vergadering. In dit geval ging het om een onderwerp dat zag op het beleid en de strategie van Fugro, die beide een aangelegenheid zijn van het bestuur. De Hoge Raad voegt nog toe dat het er daarbij niet toe doet dat een stemming geen rechtsgevolg heeft en wordt betiteld als een informele stemming, een aanbeveling, een motie of een peiling.

Let er als aandeelhouder dus op dat niet ieder onderwerp geagendeerd kan worden, en dat duidelijk is of het onderwerp ter stemming of ter discussie geagendeerd dient te worden.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over het agenderingsrecht van aandeelhouders of tegen een specifieke kwestie aanlopen waarin een aandeelhouder om agendering van een onderwerp verzoekt, neem dan contact op met een van onze advocaten van de sectie ondernemingsrecht.

Artikelen en klantverhalen binnen dit specialisme