Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

De 10 meest gestelde vragen over … : UTB (Uitnodiging tot betaling)

Onze sectie Handel, Industrie & Logistiek start vanaf 2024 met een artikelen reeks “De 10 meest gestelde vragen over…”. Op deze wijze willen wij u op laagdrempelige wijze informeren over bepaalde juridische termen, onderwerpen of actualiteiten. Mocht u naar aanleiding van deze 10 meest gestelde vragen toch nog een 11de vraag hebben, dan staan wij uiteraard voor u klaar om hier een antwoord op te geven. Hiervoor kunt u met een van onze HIL-collega’s contact opnemen.

De 10 meest gestelde vragen over UTB

1. Waar staat UTB voor?

Uitnodiging tot betaling

2. Wat is een UTB?

Een uitnodiging tot betaling (UTB) is een navorderingsaanslag. Deze aanslag wordt verzonden op het moment dat, volgens de douane, een douaneschuld is ontstaan. De douane heeft het niet in alle gevallen juist, waardoor je tegen deze uitnodiging tot betaling bezwaar kan instellen. Een vereiste is wel dat de UTB is betaald dan wel dat zekerheid is gesteld.

3. Wat houdt een douaneschuld bij invoer in?

Een douaneschuld bij invoer is de verplichting van een persoon (natuurlijk of rechtspersoon) tot betaling van het bedrag aan invoerrechten dat op grond van de douanewetgeving verschuldigd is.

4. Wat is een voorbeeld van een situatie waarin een douaneschuld ontstaat?

Een douaneschuld ontstaat als niet voldaan wordt aan een van de verplichtingen betreffende het verkeer, de veredeling, de opslag, de tijdelijke opslag, de tijdelijke invoer of de verwijdering van niet-Uniegoederen die aan invoerrechten onderworpen zijn. Een praktijkvoorbeeld is dat de douane vindt dat de importeur een andere goederencode (HS-code) moet gebruiken voor de in het vrije verkeer brengen van een product met als land van oorsprong China. De douane informeert de vertegenwoordiger (bijv. de douane-expediteur) om de aangifte te corrigeren. De vertegenwoordiger kan het daarmee niet eens zijn en vervolgens reageren op deze voorgenomen correctie. Als deze reactie niet leidt tot een andere zienswijze van de douane, kan de douane een UTB uitreiken (met andere woorden: een aanslag).

5. Wat is indirecte vertegenwoordiging?

Bij indirecte vertegenwoordiging doet de douanevertegenwoordiger aangifte ten in- of uitvoer in zijn eigen naam maar voor rekening van de opdrachtgever. Dit heeft juridische gevolgen want de douanevertegenwoordiger is hierdoor aangever en verantwoordelijk voor de inhoud van de aangifte. Ook is de douanevertegenwoordiger aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen die samenhangen met het doen van de in- of uitvoeraangifte. Als een invoeraangifte door een indirect vertegenwoordiger is gedaan en dit tot een douaneschuld leidt, dan is de indirect douanevertegenwoordiger (de aangever) de schuldenaar voor de douaneschuld. De vertegenwoordigde is medeschuldenaar. Beide personen kunnen door de douane hoofdelijk worden aangesproken voor deze schuld. Kortom, aan beide partijen kan een UTB worden uitgereikt.

6. Wat is directe vertegenwoordiging?

Bij directe vertegenwoordiging verricht de douanevertegenwoordiger een dienst, een feitelijke handeling die voor hem geen juridische binding tot gevolg heeft. De direct vertegenwoordiger zorgt er alleen voor dat de aangifte van de belanghebbende bij de douane komt. Hij handelt in naam en voor rekening van de belanghebbende. Het optreden als directe vertegenwoordiger vrijwaart hem niet in alle gevallen van het aanmerken als medeschuldenaar voor de douaneschuld in de UTB.

7. Wie verstuurt een UTB en binnen welke termijn moet dat gebeuren?

De douane reikt de UTB uit. Voorafgaand aan het uitbrengen van de UTB stuurt de douane een zogeheten ‘voornemen tot het opleggen van een UTB’. Degene die dit voornemen ontvangt, krijgt dan veelal 30 dagen de tijd om een reactie hierop te geven. Het is van belang om deze reactie daadwerkelijk te geven, want het kan voorkomen dat de inspecteur bijvoorbeeld een rekenfout heeft gemaakt. Tevens bestaat ook de mogelijkheid om de stukken waarop de navordering is aangekondigd in te zien en daarover in gesprek te gaan met de inspecteur. Na deze 30 dagen kan de inspecteur een UTB uitreiken. Uiteraard kan hiertegen bezwaar worden ingediend.

8. Wie ontvangt een UTB?

De douane kan de aangever, dat wil zeggen de opdrachtgever in geval van directe vertegenwoordiging, direct aanspreken. Het kan ook voorkomen dat de douane-expediteur of vervoerder wordt aangesproken.

9. In welke gevallen kunt u een UTB ontvangen?

U kunt een UTB ontvangen als in de aangifte vermelde gegevens onjuist zijn, bijvoorbeeld:

  • De goederen zijn onjuist ingedeeld on de goederennomenclatuur (onjuiste goederencode en daardoor onjuist tarief);
  • De douanewaarde van de goederen is niet juist vastgesteld;
  • De oorsprong van de goederen is niet of onjuist vermeld;
  • Voor de aangifte noodzakelijke documenten/bescheiden kunnen niet worden overgelegd.
10. Wat moet je doen na ontvangst van een UTB?

Nadat de UTB is uitgereikt, is het van belang dat u uw rechten beschermt. Er zijn twee opties: 1) betalen en de zaak laten rusten, of 2) in bezwaar gaan – normaliter binnen 6 weken na dagtekening UTB – daarvoor moet je ook de UTB eerst betalen dan wel zekerheid stellen (bijvoorbeeld via een bankgarantie). Het is verstandig om contact op te nemen met een douane-advocaat, zodat u het juiste advies en begeleiding krijgt in een mogelijke bezwaar- en beroepsprocedure tegen de opgelegde UTB.

Meer informatie

Mocht u a.d.h.v. dit artikel nog vragen hebben, neem dan contact op met onze specialisten Handel, Industrie en Logistiek:

Artikelen en klantverhalen binnen dit specialisme