Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Direct juridisch advies

Boudewijn van Nieuwenhuijzen

Omgevingsrecht Kneppelhout advocaten Rotterdam overheid bouwen wonen omgeving
In het arrest van het Europees Hof van Justitie van 14 januari 2021 (hierna: het Hof) heeft het Hof geoordeeld dat artikel 6:13 Awb (waardoor belanghebbenden die geen zienswijzen hebben ingediend worden uitgesloten van de gerechtelijke procedure en daarmee eveneens het recht op toegang tot de rechter) in geval van milieukwesties in strijd is met artikel...
Lees verder
Aanneming Kneppelhout advocaten Rotterdam vastgoedrecht omgevingsrecht bouwen wonen
Bij overeenkomsten van aanneming van werk moet de opdrachtgever die na oplevering van het bouwwerk een gebrek ontdekt in het door de aannemer verrichte werk zich zo spoedig mogelijk tot de aannemer wenden om het gebrek aan te kaarten en aan te dringen op herstel. Doet de opdrachtgever dit niet tijdig, dan kan het zijn...
Lees verder
Waterbeheer Kneppelhout advocaten Rotterdam waterwet omgevingsrecht overheid
Waterbeheer is altijd aan verandering onderhevig. In deze bijdrage worden de mogelijkheden beschreven die overheden (gemeenten en waterbeheerders) hebben om gebieden (anders) in te richten voor waterbeheer en spiegelbeeldig de rechten die bedrijven hebben om hun positie bij zo een wijziging zo goed mogelijk te borgen. Een bestemmingsplan kan grote gevolgen hebben voor de waterhuishouding...
Lees verder
Huisdierenverbod Kneppelhout advocaten Rotterdam omgevingsrecht wonen
Het huishoudelijk reglement van een VvE is slechts bedoeld voor regels van orde, niet voor principiële beperkingen van de gebruiksmogelijkheid van het appartementsrecht. Een verbod op het houden van huisdieren in privégedeelten betreft een dergelijke principiële beperking van de gebruiksmogelijkheid van het appartementsrecht. Wil de VvE een dergelijk verbod van kracht laten zijn, dan moet...
Lees verder
Stikstof Kneppelhout advocaten Rotterdam omgevingsrecht bouwen wonen stikstof
Het zal maar weinigen zijn ontgaan dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 (PAS en beweiden en bemesten) belangrijke uitspraken heeft gedaan in het landelijke stikstofdossier. Stikstof speelt Nederland al jaren parten, omdat we van die stof eenvoudigweg zo veel produceren (en nog wat overgewaaid krijgen uit het Ruhrgebied in Duitsland) dat...
Lees verder
Ontbinding overeenkomst Kneppelhout advocaten Rotterdam ontbinding overeenkomst overheid bouwen wonen
Een huurder van een sociale huurwoning heeft, zonder toestemming van de verhuurder, de woning gedurende acht maanden kosteloos in gebruik gegeven aan een vriend en diens gezin. De huurder had op dat moment ook zelf zijn hoofdverblijf in de woning, maar wilde voorkomen dat een gezin met een jong kind op straat zou komen te...
Lees verder
Schadeclaim Kneppelhout advocaten Rotterdam omgevingsrecht
Op 2 augustus 2017 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in een zaak waar de competentieverdeling tussen de bestuursrechter en burgerlijke rechter in schadezaken aan de orde was. Zie hier de Uitspraak 201604640/1/A2. Bij onrechtmatig overheidshandelen is het op basis van artikel 8:89 Awb mogelijk om schadeclaims met een maximum van € 25.000,- aan de...
Lees verder
Wet natuuWet natuurbescherming Kneppelhout advocaten Rotterdam wet natuurbescherming bouwen wonen omgevingbescherming per 1 januari 2017 in werking
Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet heeft de Natuurbeschermingswet 1998, Flora- en faunawet en Boswet vervangen. In dit artikel wordt ingegaan op de belangrijkste elementen van het nieuw juridisch kader voor natuurbescherming. Inleiding Een van de doelstellingen van de Wet natuurbescherming is een vereenvoudiging van de regelgeving. In deze wet...
Lees verder
1 2 3