Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Nieuwe sanctiemaatregelen tegen Rusland beïnvloeden de import van ijzer- en staalproducten (11e sanctiepakket)

Met het 11e sanctiepakket heeft de EU opnieuw beperkende maatregelen opgelegd tegen Rusland. Een belangrijk deel van dit pakket betreft de aanvullende maatregelen ter voorkoming van de omzeiling van sancties door invoer via andere landen. Deze maatregelen hebben aanzienlijke gevolgen voor de import van ijzer- en staalproducten verwerkt in derde landen. Ze hebben specifiek betrekking op de ijzer- en staalproducten opgenomen in bijlage XVII van de gewijzigde Verordening (EU) nr. 833/2014. Vanaf 30 september 2023 dienen importeurs bij de invoer van in een derde land geproduceerde goederen, waarin ijzer- en staalproducten uit voormelde bijlage zijn verwerkt, over een ‘Mill Test Certificate’ (MTC) te beschikken.

Vanaf 30 september 2023 dient een importeur bij de invoer van in een derde land geproduceerde goederen, waarin ijzer- en staalproducten uit bijlage XVII zijn verwerkt, met GN-codes anders dan 7207 11, 7207 12 10 en 7224 90, te bewijzen dat de betreffende verwerkte producten niet van Russische oorsprong zijn. Als de bij de verwerking gebruikte producten van oorsprong uit Rusland komen, is de invoer van de producten in de EU verboden.

Het verbod op de invoer van in derde landen bewerkte ijzer- en staalproducten van bijlage XVII, met als input goederen van Russische oorsprong en met GN-code 7207 11, geldt vanaf 1 april 2024. Het verbod op de invoer van in derde landen verwerkte ijzer- en staalproducten van bijlage XVII, met als input goederen van Russische oorsprong en met GN-codes 7207 12 10 en 7224 90, geldt vanaf 1 oktober 2024.

Bewijs van oorsprong

Het bewijs dat er in de productie in het derde land geen gebruik is gemaakt van inputgoederen van Russische oorsprong, wordt geleverd door overhandiging van één of meer Mill Test Certificates (MTC). Deze certificaten dienen de volgende informatie te bevatten:

Voor halffabricaten:

 • de naam van de fabriek waar de productie plaatsvindt;
 • de naam van het land dat overeenkomt met het warmtenummer (land van de smeltpan);
 • de classificatie op het niveau van onderverdeling (zescijferige GN-code) van het product.

Voor eindproducten:

 • de naam van het land en de naam van de inrichting die overeenkomt met het warmtenummer (land van de smeltpan);
 • de classificatie op het niveau van onderverdeling (zescijferige GN-code);
 • de naam van het land en de naam van de inrichting waar de volgende bewerkingen worden uitgevoerd, voor zover relevant:
  • Warmwalsen
  • Koudwalsen
  • Metallisch bekleden door warm onderdompelen
  • Elektrolytische metaalbekleding
  • Organische coating
  • Lassen
  • Doordringen/extruderen
  • Trekken/Pilgeren
  • ERW/SAW/HFI/Laserlassen.

De importeur is verantwoordelijk voor de informatie in de Mill Test Certificates, welke bij de douane worden ingediend. Let wel, enkel een certificaat van oorsprong is onvoldoende.

Voorbeeld 1: er worden reservoirs (bijv. met GN-code 7309) ingevoerd vanuit India voor een productie in Nederland. In dat geval dient de importeur van deze reservoirs te bewijzen dat deze materialen, die onder bijlage XVII vallen, geen oorsprong hebben in Rusland.

 De verscherpte maatregel geldt dus alleen voor de goederen vermeld in bijlage XVII, niet voor de overige ijzer- en staalproducten. In de Frequently Asked Questions (“FAQ”) is opgenomen dat ten aanzien van de in bijlage XVII vermelde producten, het derde land waar zij vóór hun invoer in de Unie zijn verwerkt, niet relevant is. In alle gevallen moet worden aangetoond dat zij niet de in bijlage XVII vermelde ijzer- en staal inputs van oorsprong uit Rusland bevatten.

Voorbeeld 2: een product van oorsprong uit Rusland dat geen goed is dat is opgenomen in bijlage XVII wanneer het Rusland verlaat, wordt vervolgens in een derde land zodanig bewerkt dat het product een goed wordt dat in bijlage XVII is opgenomen. De invoer hiervan in de Unie is niet verboden, omdat het product dat nu de Unie binnenkomt, inputs van Russische oorsprong bevat die niet in bijlage XVII zijn opgenomen.

Volgens de Nederlandse Douane kunnen ook andere documenten dan de MTC als bewijs dienen, zoals een verklaring van de fabrikant dat er geen Russische halffabricaten zijn verwerkt. Deze verklaring dient dan tevens de bovengenoemde informatie te vermelden. Douaneautoriteiten in andere EU-lidstaten kunnen echter een andere kijk hebben op het vereiste bewijs van oorsprong.

Douaneaangifte

Indien de ingevoerde ijzer- en staalproducten geen Russische staalproducten bevatten, moet in vak 44 van de douaneaangifte certificaatcode Y824 worden ingevuld. Indien de producten wél Russische staalproducten bevatten, is invoer ervan verboden.

Men dient er rekening mee te houden dat de douaneautoriteiten toezicht zullen houden op de naleving van deze verboden, hetgeen kan leiden tot langere wachttijden, fysieke controles en geblokkeerde containers bij invoer. Het is belangrijk om duidelijke procedures en afspraken te maken met uw douaneagent.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over de inhoud van dit artikel, neem dan contact op met onze specialisten internationale sancties en export controles:

Artikelen en klantverhalen binnen dit specialisme