Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

De Corporate Sustainability Reporting Directive: waar moet u rekening mee houden?

Thema’s als duurzaamheid, klimaatverandering en sociale maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen de afgelopen jaren een steeds belangrijkere rol in binnen onze samenleving. Ook voor bedrijven wordt het steeds belangrijker om een bijdrage te leveren aan de impact op het milieu en het klimaat en daar verantwoording over af te leggen aan haar stakeholders. De “Corporate Sustainability Reporting Directive” (CSRD) speelt daar een grote rol in. In dit artikel wordt kort ingegaan op de inhoud van de CSRD en de mogelijke impact daarvan op uw bedrijf.

De CSRD

De CSRD is een EU-Richtlijn gericht op de verduurzaming van de Europese Unie en het vergroten van de transparantie over duurzaamheid in het bedrijfsleven. Het achterliggende doel van de CSRD is het verduurzamen van de Europese Unie door een moderne, hulpbronnenefficiënte en concurrerende economie te creëren waar vanaf 2050 geen broeikasgassen meer worden uitgestoten. De CSRD verplicht ondernemingen om in hun bestuursverslag te rapporteren over de impact die zij hebben op mens en milieu. Meer specifiek betekent dit dat ieder bedrijf verantwoording moet afleggen over de risico’s en kansen met betrekking tot ESG-kwesties en duurzaamheidsinformatie moet verschaffen aan de stakeholders. Hierdoor kan de reikwijdte van duurzaamheidsbeheer worden uitgebreid met duurzaamheidsrisico’s en kansen.

Voor wie geldt de CSRD?

Vanaf wanneer de verplichtingen uit de CSRD voor een specifiek bedrijf gaat gelden, is afhankelijk van de grootte van het bedrijf.

Grote ondernemingen

Voor grote ondernemingen van openbaar belang, gaat de verplichting gelden vanaf het boekjaar 2024. Voor grote ondernemingen, niet van openbaar belang, gaat de verplichting gelden vanaf het boekjaar 2025. Een organisatie die door zijn omvang of functie in het maatschappelijk verkeer de belangen van grotere groepen raakt, kwalificeert als onderneming van openbaar belang. Zo worden beursgenoteerde bedrijven, banken en verzekeraars aangemerkt als ondernemingen van openbaar belang. Een onderneming kwalificeert verder als “groot” als het voldoet aan twee van de volgende drie criteria: (i) de omzet is hoger dan EUR 40 miljoen, (ii) het balanstotaal is meer dan EUR 20 miljoen en (iii) de onderneming heeft meer dan 250 medewerkers.

Middelgrote en kleine ondernemingen

Voor beursgenoteerde middelgrote en kleine ondernemingen, kleine en niet-complexe kredietinstellingen en specifieke (her)verzekeringsondernemingen gaat de verplichting gelden vanaf het boekjaar 2026. Denk hierbij dus ook aan MKB-bedrijven met een beursnotering. Ten slotte voor dochtervennootschappen en bijkantoren van niet in de EU-gevestigde ondernemingen gaat de verplichting gelden vanaf boekjaar 2028. Voor MKB-bedrijven zonder beursnotering blijft het vooralsnog een keuze of zij de standaarden van de CSRD willen implementeren voor niet-financiële gegevens.

Waarover moet worden gerapporteerd?

De CSRD gaat uit van het beginsel van “dubbele materialiteit”. Dit houdt in dat ondernemingen moeten rapporteren over zowel de potentiële financiële impact van duurzaamheidsfactoren op de onderneming zelf (van buiten naar binnen) als de impact van de onderneming op het milieu en de maatschappij (van binnen naar buiten). Verder wordt ook veel belang gehecht aan de verantwoordelijkheid van alle ondernemingen in de waardeketen van een bepaald bedrijf. Het is dus van belang dat een onderneming niet alleen over eigen prestaties rapporteert, maar ook over dat van hun klanten en leveranciers.

Voor ieder hoofdonderwerp (Environmental, Social en Governance) is een aantal standaarden bepaald waar over moet worden gerapporteerd:

Environmental

Social

Governance

Klimaatverandering

Vervuiling

Water en mariene bronnen

Biodiversiteit

Materiaalgebruik en circulaire economie

Eigen werknemers

Arbeiders in de keten

Invloed op gemeenschappen

Klanten en eindgebruikers

 

Governance, risicomanagement, interne beheersing

Business conduct, zakelijk gedrag

 

 

 

Wat is de concrete impact van de CSRD op uw bedrijf?

Het is van belang dat bedrijven zich ruim op tijd voorbereiden op de inwerkingtreding van de CSRD. Het is immers noodzakelijk dat aan het einde van het boekjaar de relevante duurzaamheidsinformatie kan worden verschaft en potentiële ESG-risico’s in kaart worden gebracht. Ieder bedrijf dient een ESG-strategie te ontwikkelen en te implementeren in zijn bedrijfsvoering. Verder dienen mogelijke ESG-risico’s te worden geïdentificeerd en gemonitord en dient hier vervolgens over te worden gerapporteerd. Hier zal een goede voorbereiding en gedegen onderzoek aan vooraf moeten gaan. Het is dus van belang dat bedrijven alert zijn op de inwerkingtreding van de CSRD en de toepasselijkheid daarvan. Daarnaast moet de duurzaamheidsinformatie waarover wordt gerapporteerd worden gecontroleerd door een externe accountant.

Meer informatie

Heeft u nu al vragen over de ESG-regelgeving, dan kunt u contact opnemen met de advocaten van onze sectie ondernemingsrecht en experts in corporate governance.

Artikelen en klantverhalen binnen dit specialisme