Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Het recht van reclame in faillissement

De praktijk leert dat leveranciers regelmatig met lege handen achterblijven wanneer een afnemer die haar facturen nog niet heeft voldaan, failliet gaat. Om te voorkomen dat u bij een faillissement van een afnemer schade oploopt, kunt u zekerheden afdwingen, zoals een eigendomsvoorbehoud.

Maar ook indien u, om wat voor reden ook, geen zekerheden ten deel vallen, heeft u mogelijkheden om toch uw schade bij het faillissement van een afnemer te beperken.

Recht van reclame

Een relatief onbekende mogelijkheid voor een leverancier om niet met een oninbare vordering te blijven zitten, is een beroep op het recht van reclame. Dit recht houdt in dat de verkoper een roerende zaak kan terugvorderen van de koper, indien de koper de koopprijs niet (geheel) heeft voldaan. Dit is een wettelijk recht: u hoeft dit niet eerder met de koper overeen te komen. Gaat de koper failliet dan blijft het recht van reclame bestaan. Een verkoper kan dan de door hem verkochte zaken opeisen van de curator. Hiermee wordt de koop ontbonden en eindigen de rechten van de koper. De curator kan er ook voor kiezen om alsnog aan u te betalen of zekerheid te stelen, wat u natuurlijk nog liever zult zien!

Voor een succesvol beroep op het recht van reclame bestaat een aantal eisen. Een beroep op het recht van reclame kan slechts schriftelijk geschieden. De verkoper moet bevoegd zijn om ontbinding van de koopovereenkomst te vorderen. De goederen mogen niet al doorgeleverd zijn aan een derde. Ook moeten de goederen nog in de staat verkeren waarin ze zijn afgeleverd. De goederen mogen dus niet verwerkt zijn in een ander product. Voorts vervalt het recht van reclame zes weken nadat de vordering tot betaling van de koopprijs opeisbaar is geworden, of als de koper de verkochte zaken meer dan 60 dagen onder zich heeft. Snel handelen is dus vereist.

Bij het uitwinnen van het recht van reclame, is het goed denkbaar dat de verkoper geconfronteerd wordt met de financier van de koper, die in het kader van de financiering een pandrecht heeft bedongen op de gekochte zaken. U hebt als leverancier tegenover de pandhouder een sterke positie: het recht van reclame gaat voor de rechten van de pandhouder, zolang aan de eisen voor een beroep op het recht van reclame is voldaan.

Het recht van reclame kan u dus een goede mogelijkheid bieden om uw schade bij het faillissement van een afnemer te beperken, met name indien een eigendomsvoorbehoud ontbreekt. Van belang is dat u snel en op de juiste wijze in actie komt!

Meer informatie

Heeft u vragen over faillissement? Neem dan contact op een van onze advocaten ondernemingsrecht en experts in insolventierecht.

Artikelen en klantverhalen binnen dit specialisme