Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

De Kwaliteitswet zorginstellingen: wie valt eronder en wie niet?

De voorzieningenrechter van de rechtbank Dordrecht heeft op 2 december 2011 een uitspraak gedaan naar aanleiding van een aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op grond van artikel 8 Kwaliteitswet zorginstellingen en heeft daarin duidelijkheid geschapen over de vraag wie wel en wie niet onder de Kwaliteitswet zorginstellingen valt.

Natuurlijke of rechtspersonen

Om onder de Kwaliteitswet zorginstellingen te vallen moet de zorgaanbieder een instelling vormen. Zorgaanbieder kunnen natuurlijke of rechtspersonen zijn, die, al dan niet gezamenlijk, een instelling in stand houden. Een instelling wordt gedefinieerd als een organisatorisch verband dat strekt tot de verlening van zorg. Er moet met andere woorden sprake zijn van een organisatie, die – voor zover zij uit meerdere personen bestaat nevengeschikt zijn aan elkaar – gericht is op het verlenen van zorg.

Uit de uitspraak van de voorzieningenrechter volgt dat er goed en deugdelijk onderzoek moet worden gedaan naar de vraag of een bepaalde zorgaanbieder een instelling vormt. Het enkele feit dat een website mogelijk het beeld geeft dat sprake is van een instelling, is onvoldoende om in rechte aan te nemen dát er ook sprake is van een instelling. De Inspectie voor de Gezondheidszorg is gehouden deugdelijk onderzoek te doen en pas als uit de feiten daadwerkelijke blijkt dat er sprake is van een instelling, is er een grondslag voor een aanwijzing op grond van de Kwaliteitswet zorginstellingen.

In het onderhavige geval had de inspectie onvoldoende onderzoek daarnaar gedaan. Ook tijdens de procedure kwamen er geen feiten of omstandigheden boven die tot een ander oordeel aanleiding konden geven, reden waarom de voorzieningenrechter de beslissing van de staatssecretaris schorste. De staatssecretaris had – gegeven het verzamelde bewijs – de zorgondernemer niet een aanwijzing mogen geven die ertoe strekte dat hij aan de verplichtingen uit de Kwaliteitswet zorginstellingen moest voldoen.

De uitspraak is na te lezen op www.rechtspraak.nl, LJN-nr. BU8148.

Meer informatie

Artikelen en klantverhalen binnen dit specialisme