Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Bestuurdersaansprakelijkheid na overdracht van activa

Als een onderneming de activa van haar bedrijf of een deel daarvan overdraagt en de identiteit van die overgedragen onderneming of het onderdeel daarvan blijft bewaard, dan is er doorgaans sprake van overgang van onderneming.

Dat heeft tot gevolg dat de rechten en verplichtingen met betrekking tot de werknemers van die overgenomen onderneming automatisch overgaan op de koper. Ter bescherming van de werknemers is de oude werkgever (het bedrijf) nog één jaar na de overgang, naast de koper, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst. Het moet dan wel gaan om verplichtingen die zijn ontstaan vóór de overgang. Je kan dan denken aan opgebouwde vakantie- en pensioenrechten. Maar geldt die beperking van één jaar ook voor de aansprakelijkheid van de bestuurder van de oud-werkgever?

Vorderingsrechten

Volgens de Hoge Raad niet. Bij de aansprakelijkheid van de oud-werkgever en de aansprakelijkheid van de bestuurder gaat het om twee verschillende vorderingsrechten, die elk zelfstandig moeten worden beoordeeld. Voor de mogelijke aanspraken van een werknemer op zijn oude werkgever voor verplichtingen (van voor de overname) uit de arbeidsovereenkomst kan de werknemer nog één jaar terecht bij zijn oude werkgever, maar nog tot vijf jaar bij de bestuurder. Er moet dan wel sprake zijn bestuurdersaansprakelijkheid en dat is niet zo maar het geval.

Dat is bijvoorbeeld aan de orde aIs een werkgever niet is staat zijn pensioenpremies te betalen en er niet tijdig melding wordt gedaan van betalingsonmacht. Dat moet uiterlijk veertien dagen na vervaldatum van de bijbehorende premienota. Melding moet worden gedaan bij de Belastingdienst. Doet de bestuurder dat niet, dan is hij persoonlijk aansprakelijk.

Meer informatie

Heeft u een onderneming en bent u voornemens om die over te dragen, dan zijn dit belangrijke elementen om te controleren en zo nodig af te dichten. Onze Ondernemingsrecht advocaten kunnen u daar goed bij adviseren.

Artikelen en klantverhalen binnen dit specialisme