Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Belangrijkste veranderingen in China’s onlangs herziene vennootschapsrecht (I) – Vereenvoudiging van de Corporate Governance-structuur

Op 29 december 2023 werd China’s nieuwe, herziene vennootschapswet aangenomen door het 14e Nationale Volkscongres. Deze zal op 1 juli 2024 in werking treden.

In deze serie artikelen introduceren we een aantal belangrijke veranderingen met betrekking tot China’s nieuwe vennootschapsrecht.. In dit artikel behandelen we de vereenvoudiging van de corporate governance-structuur onder de nieuwe wet.

De introductie van een One-Tier Board

Het Chinese vennootschapsrecht hanteert, net als het Nederlandse, sinds 1993 een dualistisch bestuurssysteem. Een dualistisch bestuurssysteem betekent dat een bedrijf de volgende officiële organen heeft: i) een algemene vergadering, ii) een raad van bestuur en iii) een aparte raad van commissarissen. Volgens het Chinese vennootschapsrecht is de raad van commissarissen superieur aan de raad van bestuur en heeft zij de bevoegdheid om bestuurders te benoemen of te ontslaan, over bezoldiging te beslissen, overige belangrijke beslissingen te nemen en toezicht te houden. Zo onderscheidt dit systeem zich van het one-tier board systeem of monistisch systeem, waarbij één raad verantwoordelijk is voor zowel het bestuur als het toezicht.

Onder het huidige Chinese vennootschapsrecht is het hebben van een algemene vergadering, een raad van bestuur en een toezichthoudend orgaan, voor niet-beursgenoteerde naamloze vennootschappen (股份有限公司) en vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (有限责任公司) , in principe verplicht en onmisbaar. Met de inwerkingtreding van de nieuwe vennootschapswet in juli wordt echter het monistische bestuurssysteem geïntroduceerd. Deze nieuwe veranderingen zijn te vinden in de volgende bepalingen:

Artikel 69

Een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid kan een auditcomité oprichten dat is samengesteld uit bestuurders van de raad van bestuur in overeenstemming met de statuten van de vennootschap, dat de functies van de raad van toezicht uitoefent die in deze wet worden gespecificeerd, en hoeft geen raad van toezicht of toezichthouder te hebben.

Artikel 121

Een naamloze vennootschap kan een auditcomité oprichten dat is samengesteld uit bestuurders van de raad van bestuur in overeenstemming met de statuten van de vennootschap, dat de functies van de raad van toezicht uitoefent die in deze wet worden gespecificeerd, en is niet verplicht een raad van toezicht of toezichthouder te hebben. [De Engelse vertaling van de artikelen komt van pkulaw.com]

De bovenstaande nieuwe veranderingen geven vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en naamloze vennootschappen de vrijheid om hun bestuursstructuur te kiezen. Na de inwerkingtreding van de nieuwe wet kunnen deze twee soorten vennootschappen via hun statuten hun bestuursstructuur inrichten in overeenstemming met hun bedrijfsrichting. Een bedrijf kan kiezen tussen een dualistisch systeem, een monistisch systeem of een combinatie van beide. Het hybride systeem verwijst naar een aandeelhoudersvergadering, een raad met een auditcomité en een raad van commissarissen/toezichthouder. We merken op dat, wanneer het hybride systeem wordt gevoerd door een vennootschap, de toezichthoudende functies kunnen overlappen. De onderneming moet daarom in de statuten vastleggen welk orgaan specifiek verantwoordelijk is voor welk onderdeel van het toezicht.

Na de invoering van de monistische raad van bestuur is een raad van commissarissen/toezichthouders niet meer verplicht. In plaats daarvan zal het auditcomité binnen de raad van bestuur de toezichthoudende functie op zich nemen. Deze vereenvoudiging van de corporate governance-structuur zal naar verwachting leiden tot een kostenverlaging bij het opzetten en runnen van een vennootschap in China. Naast de nieuwe verandering in de bestuursmodellen biedt artikel 128 van het nieuwe Chinese vennootschapsrecht kleine naamloze vennootschappen de mogelijkheid om de raad van bestuur te vereenvoudigen. Ze kunnen kiezen voor een raad van bestuur of zelfs voor slechts één directeur:

Artikel 128

Een naamloze vennootschap die klein is of een klein aantal aandeelhouders heeft, hoeft geen raad van bestuur te hebben en mag een of twee directeuren hebben die de functies van de raad van bestuur uitoefenen zoals bepaald in deze wet. De directeur mag tegelijkertijd de functie van manager van het bedrijf bekleden. [Ibid]

Uit onze praktijkervaring blijkt dat als een Nederlands bedrijf een dochteronderneming wil opzetten in China, de oprichting van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Co., Ltd.) de voorkeur geniet. Met de bovengenoemde nieuwe wijzigingen in het Chinese vennootschapsrecht zal de oprichting in China een grotere mate van flexibiliteit krijgen. Voor Nederlandse bedrijven die de Chinese markt willen betreden en daarbij een eigen vennootschap willen oprichten zullen er voortaan minder obstakels en meer opties voor de corporate governance zijn .

Meer informatie

Als je meer wilt weten over de veranderingen in China’s nieuwe vennootschapsrecht, bekijk dan de volgende artikelen in deze serie. Als je vragen hebt over het opzetten en runnen van een bedrijf in China, neem dan gerust contact met ons op:

Artikelen en klantverhalen binnen dit specialisme