Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Schuldenaar komt afspraken niet na. Wat nu?

Dit blog is onderdeel van een blogserie over het toekomstbestendig maken van uw onderneming. Op 26 september 2023 organiseren wij het seminar “Voorbereid voor morgen: hoe om te gaan met commerciële (huur)contracten, financieringen en contractspartijen in zwaar weer?”. Tijdens dit seminar zullen wij onder meer aandacht besteden aan wat u als onderneming kunt doen wanneer een wederpartij zijn afspraken niet nakomt. U kunt zich nog aanmelden voor dit seminar via onderstaande button.

Elke onderneming heeft er mee te maken. Partijen die hun verplichtingen niet nakomen. Het kan dan gaan om klanten die hun rekeningen niet op tijd betalen, huurders die niet voldoen aan hun huurverplichting of spullen die niet (correct) worden geleverd. Deze blog beschrijft in de vorm van een stappenplan wat er in zo’n situatie allemaal kan en wat de gevolgen zijn van de keuzes die hierin gemaakt worden.

Stap 1: versturen van een herinnering 

De eerste stap is het versturen van een duidelijke, maar vriendelijke herinnering. Iedereen kan namelijk een keer vergeten om een rekening te betalen, de huur op tijd over te maken of om de juiste spullen te leveren. Er kan op verschillende manier contact worden opgenomen: per brief, per e-mail of telefonisch.  Het doel is alleen om de schuldenaar op de hoogte te brengen van het feit dat hij vergeten is om de gemaakte afspraken na te komen.  

Stap 2: versturen van een ingebrekestelling 

Als de eerste herinnering geen effect heeft gehad, dan is het tijd om een zogenaamde ‘ingebrekestelling’ te sturen. Een ingebrekestelling is een formele brief waarin staat dat de verplichtingen nog steeds niet worden nagekomen, ondanks de gemaakte afspraken en de eerdere herinnering. Het gaat echt om een laatste waarschuwing. Van belang is om een redelijke termijn te geven om alsnog na te komen. Ook kan in deze brief worden opgenomen dat er nu nog geen extra kosten in rekening worden gebracht, maar dat er wel buitengerechtelijke incassokosten in rekening worden gebracht als ook deze keer de afspraken niet worden nagekomen. Vaak adviseren wij dat wij deze brief versturen om nog duidelijker te maken dat het om een laatste waarschuwing gaat.  

Een ingebrekestelling is niet altijd nodig om na de herinnering (stap 1) direct door te pakken naar de diverse mogelijkheden bij verzuim (stap 3). Wij adviseren meestal wel om er één te versturen om zodoende latere discussies daarover te voorkomen. Voorbeeld van duidelijke gevallen waarin een ingebrekestelling niet nodig is: de situatie dat er een bruidstaart is besteld voor een bruiloft, maar op de grote dag zelf is er geen taart aanwezig. In zo’n situatie is stap twee niet nodig en kan men meteen door naar stap drie. Het heeft in deze situatie namelijk geen zin om later alsnog een bruidstaart te laten bezorgen.  

Tot slot is het belangrijk om de ingebrekestelling per aangetekende post te versturen. Mocht het namelijk tot een procedure komen, dan is mogelijk van belang om aan te kunnen tonen dat de brief is verstuurd én ontvangen.  

Stap 3: diverse mogelijkheden bij verzuim 

Op het moment dat er ook geen gehoor wordt gegeven aan de ingebrekestelling, dan is er sprake van verzuim. Als een partij in verzuim is, zijn er een aantal mogelijkheden: 

Zo zal bij een standaard leningsovereenkomst de mogelijkheid bestaan om de gehele lening direct op te eisen. Als de schuldeiser de gehele lening dan niet direct terugbetaalt, dan kan een juridische procedure gestart worden. 

Een andere mogelijkheid is om de overeenkomst te ontbinden. Ontbinden van de overeenkomst betekent dat niemand zijn of haar contractuele verplichtingen meer na hoeft te komen. Wel bestaat er voor de partij die is tekortgeschoten de verplichting om een schadevergoeding te betalen aan de partij die gebruik maakt van het recht tot ontbinden. Wat de hoogte van de verschuldigde schadevergoeding is hangt af van de zaak. Meestal zal daar enige discussie over ontstaan. In veel gevallen wordt een vordering tot schadevergoeding in de praktijk met een juridische procedure opgelost, tenzij de betreffende partijen onderling tot afspraken kunnen komen.   

Let op! Voordat wordt gekozen voor het ontbinden van de overeenkomst is het belangrijk om een goede afweging te maken of het gebruik maken van de mogelijkheid tot ontbinding niet onredelijk is, gelet op de ernst van de tekortkoming door de andere partij. Voorbeeld: het ontbinden van de overeenkomst voor het leveren van 20 fietsen omdat er één fietsbel niet bij zit, kan als onredelijk worden beoordeeld door een rechter, met als gevolg dat de partij die de overeenkomst onredelijk heeft ontbonden de schade van de andere partij moet vergoeden.  

Als er een wens is dat de tekortschietende partij alsnog doet wat er is afgesproken, dan is het ook een optie om nakoming te eisen, al dan niet via een rechter. Nakoming vorderen houdt niets anders in dat geëist wordt dat de andere partij zich aan de afspraken moet houden. In tegenstelling tot nakoming zorgt een ontbinding er namelijk voor dat de overeenkomst als het ware niet meer bestaat, maar dat er enkel een schadevergoeding moet worden voldaan. Het zorgt er niet voor dat de spullen alsnog geleverd worden of dat een verstrekte opdracht wordt afgemaakt.  

Stap 4: leggen van beslag bij een procedure 

Als de keuze eenmaal is gemaakt om een procedure te beginnen, dan is het goed om ook het leggen van beslag te overwegen. Beslag kan er niet alleen ervoor zorgen dat er enige zekerheid is dat een uitspraak van een rechter ook daadwerkelijk wordt nagekomen, maar kan in de praktijk ook zorgen voor een snelle oplossing van het geschil. Beslag op een woning of bankrekening is namelijk ook gewoon vervelend en de ervaring leert dat het regelmatig zorgt voor een snelle oplossing van een geschil. Voor meer informatie over de mogelijkheden van beslag verwijzen wij naar onze eerdere blog: Beslag. Wat is dat eigenlijk? – Kneppelhout 

Meer informatie

Bent u op zoek naar advies naar welke stappen u kunt nemen wanneer de wederpartij niet aan zijn verplichtingen kan voldoen? Onze advocaten van de sectie ondernemingsrecht staan voor u klaar.

Artikelen en klantverhalen binnen dit specialisme