Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Mergers & Acquisitions transacties in een periode van hernieuwde aandacht voor sanctiebeleid

In de afgelopen periode zijn (economische) sancties uitgebreid in het nieuws geweest. De sancties ten aanzien van Rusland zijn ten dele nieuw en hebben nu een grotere impact op Nederlandse partijen. Echter, voor een groot aantal landen bestonden al uitgebreide sancties nog voor de nieuwe sancties met betrekking tot Rusland van kracht werden.

In dit artikel bespreken wij welke impact sancties en sanctiewetgeving hebben op Mergers & Acquisitions (M&A) transacties.

Sancties en sanctiewetgeving

In het geval van sancties en sanctiewetgeving kan met name gedacht worden aan sancties ten aanzien van bepaalde landen zoals Iran, Syrië en Noord-Korea en Rusland. Daarnaast zijn er specifieke regels van met betrekking tot export en wederuitvoer van bepaalde goederen.

Due diligence onderzoek

De Department of Justice in de VS heeft in een beleidsnotitie aangegeven dat zij in het kader van M&A-transacties kijkt of de compliance functie voldoende in het due diligence proces aan bod is gekomen en of de bevindingen uit het due diligence proces tot concrete compliance acties in de overgenomen vennootschap hebben geleid.

In tegenstelling tot onderzoeken door overheidsinstanties is tijd een beperkende factor tijdens het due diligence proces. In een korte periode zal er op basis van beperkte informatie en toegang tot medewerkers van de target een poging moeten worden gedaan de internationale compliance risico’s in kaart te brengen.

Exportcontrole en sanctiewetgeving

De gevolgen van het overtreden van exportcontrole regels of sanctiewetgeving kunnen fors zijn. In het due diligence onderzoek zou dan ook goed gekeken moeten worden naar of de target met exportcontrole en sanctiewetgeving te maken heeft en hoe de naleving van deze regelgeving is door de target. De volgende punten moeten in het due diligence onderzoek naar voren komen:

  • in welke branche en in welke landen de target actief is;
  • of de target te maken heeft met (internationale) compliance risico’s en hoe het met deze risico’s omgaat;
  • of de target gebruik maakt van derde partijen in dienstverlening naar klanten;
  • of de target goederen of diensten levert aan (semi) publieke instellingen;
  • is er een compliance programma en hoe zien de interne controlemechanismen eruit.

Vaak bevat de dataroom geen of weinig informatie over het compliance programma van de target. Doelgerichte vragen gevolgd door een interview met key medewerkers levert de snelst bruikbare informatie op. De volgende stappen zouden kunnen worden genomen om het risico van de acquisitie voor de koper te bepalen.

Stap 1: Industrie

In welke industrie is de target actief? Acquisities op het gebied van olie en gas, telecommunicatie, medische toepassingen, farmaceutische industrie, software en infrastructuur, zijn typische industrieën waar mogelijke sancties of exportbeperkingen gelden.

Stap 2: Geografische spreiding

Levert de target diensten of goederen aan landen met een hoog risico? Naast landen die op sanctielijsten staan kan ook gedacht worden aan landen die hoog scoren op de corruptie-index van Transparency International.

Stap 3: Import

Welk percentage van de omzet van de target bestaat uit import? Waar haalt de target geïmporteerde goederen vandaan? Hoe vindt de import van de goederen plaats? Wordt gebruik gemaakt van diensten van derde partijen bij de import van goederen?

Stap 4: Exportcontrole

Levert de target goederen of diensten waarvoor een exportvergunning noodzakelijk is? Zijn de goederen van de target mogelijk dual-use goederen of bepaalde technologie die niet zonder meer in een andere land verkocht mag worden? Worden goederen na invoer opnieuw uitgevoerd en is dat naar landen waar bijvoorbeeld de Verenigde Staten exportbeperkingen voor kennen zoals Iran of China? Maakt de target gebruik van een end user statement?

Uitkomsten due diligence

Op basis van de uitkomst van bovenstaande stappen kunnen verschillende stappen worden ondernomen om het risico voor de koper te beperken. Dat neemt niet weg dat een verkoper in het kader van het klaarstomen van de target voor verkoop aan de hand van bovenstaande eveneens maatregelen kan treffen. Een koper zal – naast een meer algemene bepaling dat aan alle wet- en regelgeving is voldaan – specifieke vrijwaringen moeten vragen voor geïdentificeerde risico’s en specifieke garanties aan de hand van activiteiten van de target. Daarnaast kan een escrow voor het materialiseren van bepaalde risico’s of W&I-verzekering een optie zijn. Tot slot kan gedacht worden aan het melden van een inbreuk door de verkoper/target aan de bevoegde instantie(s) als closing condition. Na het voltooien van de transactie zal de koper aan de hand van de uitkomsten van het due diligence een plan moeten maken om de compliance risico’s verder te beperken en naleving te borgen.

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen, neem dan gerust contact op met een van onze advocaten.

Artikelen en klantverhalen binnen dit specialisme