Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Hoger beroep: hoe werkt dat eigenlijk?

Stel: u krijgt na een procedure bij de rechter uiteindelijk een uitspraak waar u het niet (geheel) mee eens bent. Uw argumenten zijn bijvoorbeeld naar uw mening niet (goed) naar voren gekomen of de rechter heeft deze uiteindelijk niet goed begrepen. Wat zijn dan de mogelijkheden in hoger beroep en welke regels gelden daarvoor?

De vereisten voor hoger beroep

Voordat inhoudelijk op de procedure van het hoger beroep wordt ingegaan, is het belangrijk om te weten dat er een financiële grens geldt. Partijen kunnen niet in hoger beroep als de eis waarover de rechter in de eerste rechtszaak heeft beslist lager is dan € 1.750,-. Dit kan ook niet bij een vordering van onbepaalde waarde wanneer duidelijk is dat de vordering lager dan dit bedrag zal zijn.

Wat is hoger beroep?

Als ondernemer heeft u hoogstwaarschijnlijk een ‘kanton’- of ‘civiele’ rechtszaak gehad. Hoger beroep is de procedure om een uitspraak van de rechter in een van deze rechtszaken aan te vechten. In hoger beroep wordt de zaak opnieuw behandeld, u krijgt daarmee als het ware een tweede kans om uw zaak voor te leggen aan andere rechters. Het is belangrijk om te weten dat u in hoger beroep vertegenwoordigd moeten worden door een advocaat. U mag zelf geen stukken indienen en niet zomaar spreken op een zitting.

Let op: maximale termijn

Laat de termijn niet verstrijken! De maximale termijn voor het instellen van hoger beroep is drie maanden. Hierna kunt u geen hoger beroep meer instellen. Er wordt geteld vanaf de dag van de uitspraak van het vonnis. De dag van de uitspraak telt niet mee bij de berekening. Let wel op, het hoger beroep moet binnen drie maanden worden ingesteld. Het gaat bij de berekening om kalendermaanden. Een rekenvoorbeeld: als een vonnis is uitgesproken op 31 januari, is de laatste dag van de termijn voor het instellen van hoger beroep 30 april.

De procedure in hoger beroep

Het hoger beroep wordt ingesteld door een advocaat. Dit gebeurt door een schriftelijk stuk op te stellen en aan de andere partij te sturen. In deze dagvaarding laat de advocaat namens u weten waarom u het niet eens bent met het eerdere vonnis. De rechters letten in principe niet op argumenten die in een later stadium worden aangevoerd. Een argument bewaren tot de mondelinge behandeling kan dus tot gevolg hebben dat de rechters hier niets mee zullen doen. Beide partijen schrijven in beginsel één stuk en hebben dus één kans om de nieuwe rechters te overtuigen. Het is daarom belangrijk dat u tijdig een advocaat bij de zaak betrekt. Op die manier kan de tijd optimaal gebruikt worden om zo goed mogelijk voorbereid te zijn.

De andere partij (die geen hoger beroep heeft ingesteld) krijgt later de mogelijkheid om schriftelijk te reageren. Er kan daarna een zitting komen waarbij mondelinge toelichting gegeven kan worden op de schriftelijke stukken. Dit is niet altijd het geval. Als er een zitting plaatsvindt mag u alleen middels een advocaat hieraan deelnemen.

Het gerechtshof doet uitspraak (wijst arrest) en geeft hierin aan of de uitspraak van de eerste rechter juist en voldoende onderbouwd is. Is dit niet het geval, dan neemt het gerechtshof zelf een nieuwe beslissing.

Conclusie

In hoger beroep krijgt u dus als het ware één herkansing. Nieuwe, hogere rechters kijken naar de zaak en geven hun eigen oordeel. Het hoger beroep moet binnen een termijn van drie maanden worden ingesteld. Om een goede voorbereiding te treffen is het van belang om tijdig een advocaat in te schakelen. Als u tijdig een advocaat inschakelt kan het hoger beroep beter onderbouwd worden en heeft u een grotere kans om de rechters te overtuigen.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, neem dan contact op met een van onze advocaten van de sectie Ondernemingsrecht.

Artikelen en klantverhalen binnen dit specialisme