Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Het belang van transparantie bij een turboliquidatie

Eerder schreven wij een artikel over het wetsvoorstel “Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie”. Op 12 juli 2022 is het definitieve wetsvoorstel en de memorie van toelichting aangeboden aan de Tweede Kamer.

Versterken positie schuldeisers

Het doel van het wetsvoorstel is het versterken van de positie van schuldeisers en het vergroten van de transparantie bij de ontbinding van rechtspersonen zonder baten. Voor een uitgebreide uitwerking van het wetsvoorstel en de achtergrond van de turboliquidatie verwijzen we u naar ons eerdere artikel.

Het hof Arnhem-Leeuwarden deed in juli van dit jaar een uitspraak waarin de relevantie van dit wetsvoorstel wordt benadrukt. Deze zaak laat (terecht) zien dat bestuurders ook nu al transparant moeten zijn bij de vereffening voorafgaand aan de turboliquidatie. Het is van belang dat alle schuldeisers worden meegenomen in een eventuele betalingsregeling en dat het bestuur de schuldeisers tijdens de vereffening inzicht geeft in de verdeling.

In dit geding ging het om een vennootschap die, voorafgaand aan de turboliquidatie, een betalingsregeling had getroffen met haar schuldeisers. Eén van de schuldeisers ging niet met deze regeling akkoord en verzocht de rechtbank tot faillietverklaring van de vennootschap. De rechtbank wees dit verzoek af, waarna de schuldeiser in hoger beroep ging. Het hof oordeelde dat de schuldeiser een vorderingsrecht heeft, dat is voldaan aan het pluraliteitsvereiste (de eis dat er meerdere schuldeisers moeten zijn) en dat de vennootschap verkeert in de toestand van te hebben opgehouden te betalen. Aan de vereisten voor faillietverklaring was dus voldaan. Voordat het faillissement van een reeds ontbonden rechtspersoon wordt uitgesproken, moet verder summierlijk blijken dat er potentiële baten (assets/vorderingen) zijn. Het hof oordeelde dat ook hieraan was voldaan en dus werd het faillissement uitgesproken.

Eén van de baten betrof een mogelijke vordering van de vennootschap op de bestuurder uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid, omdat de gang van zaken rond de turboliquidatie vragen deed rijzen over het handelen van de (indirect) bestuurder tegenover de schuldeisers van de vennootschap. Niet alle schuldeisers waren namelijk meegenomen in de betalingsregeling en de schuldeisers was geen enkel inzicht geboden in de aard en de hoogte van de schulden, de herkomst en hoogte van het te verdelen bedrag en de wijze waarop de betalingsregeling was vormgegeven. Door dit gebrek aan transparantie hebben de schuldeisers geen (geïnformeerd) oordeel kunnen vormen over de redelijkheid van de regeling en zijn zij dus niet in de gelegenheid gesteld om correcties of eventuele bezwaren naar voren te brengen.

Transparantie wordt wettelijk verplicht

Na inwerkingtreding van het wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie, zal een casus als deze niet snel meer voor kunnen komen. Transparantie ten aanzien van schulden en de verdeling onder de schuldeisers van de baten voorafgaand aan de turboliquidatie wordt namelijk wettelijk verplicht. Op basis van het wetsvoorstel moet het bestuur bij de turboliquidatie namelijk onder andere een slotuitdelingslijst en slotbalans deponeren bij de Kamer van Koophandel. Ook moet een verklaring worden gedeponeerd over het ontbreken van baten.

Het wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie is op 14 september 2022 behandeld in de procedurevergadering van de Tweede Kamer. Op 6 oktober 2022 is de inbreng van deze vergadering ingeleverd. Het is nu afwachten op de nota naar aanleiding van dit verslag. Houd onze website in de gaten voor updates over (de inwerkingtreding van) het wetsvoorstel.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit blog? Neem dan contact op met een van onze advocaten van de sectie ondernemingsrecht.

Artikelen en klantverhalen binnen dit specialisme