Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Handreiking ‘Meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer’

Afgelopen week verscheen een eerste versie van een handreiking ‘Hoe om te gaan met meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag’. De handreiking, opgesteld door de onafhankelijke commissie onder leiding van regeringscommissaris drs. Mariëtte Hamer, richt zich op seksueel grensoverschrijdend gedrag in Nederland. Het rapport is gebaseerd op uitgebreid onderzoek en heeft als doel inzicht te verschaffen in de aard en omvang van het probleem, evenals het doen van aanbevelingen om het te voorkomen en te bestrijden.

Het rapport beschrijft de schokkende uitkomst, dat uit een recente Publieksmonitor blijkt dat 1 op de 2 Nederlanders te maken heeft gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag, waarvan 73% van alle vrouwen en 23% van alle mannen. Het komt overal voor, dus ook op de werkvloer.

Praktische tips

Daarnaast geeft het rapport praktische tips hoe om te gaan met een melding. In de praktijk blijken veel bedrijven niet of niet goed voorbereid op een dergelijke melding, terwijl de afgelopen periode is gebleken dat een dergelijke melding voor veel (reputatie)schade van de betrokkenen en de organisatie kan leiden. Dat geldt niet alleen voor organisaties die zich in het publieke domein begeven zoals omroepen, maar voor elk bedrijf. Een protocol of reglement waarin de meldingsprocedure en het verdere verloop goed staat beschreven is daarom bijna noodzakelijk, als is het maar dat elke onderneming op grond van de (arbo)wetgeving verplicht is om voor een veilige werkomgeving zorg te dragen. Het rapport vestigt de aandacht op de verantwoordelijkheid van werkgevers om een veilige werkomgeving te waarborgen en adequate maatregelen te nemen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit omvat het implementeren van protocollen, het bieden van training en het serieus nemen van meldingen.

Maar ook in geval een dergelijke kwestie voor de rechter komt, dan is de onderneming gebaat bij (voor de werknemer) kenbare regels die een zorgvuldige behandeling binnen de organisatie borgen. De rechter sluit dan vaak aan bij hetgeen binnen de onderneming als leidraad geldt.

Fysieke, emotionele en psychologische gevolgen

Het rapport wijst erop dat slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag vaak te maken hebben met ernstige fysieke, emotionele en psychologische gevolgen. Het kan leiden tot trauma, angststoornissen, depressie en een verstoring van het dagelijks functioneren. Uitval wegens emotionele en psychologische klachten leidt regelmatig, zo zien wij in de praktijk, tot langdurige trajecten waarbij onbegrip aan beide zijden er vaak toe leidt dat de relatie tussen werkgever en werknemer (onherstelbaar) beschadigt. Het belang van een duidelijk beleid binnen de onderneming voorkomt dit soort vervelende situaties.

Het rapport pleit ook voor een aanpak van het probleem anders dan op de werkvloer. Het pleit voor seksuele voorlichting op scholen die zich richt op wederzijds respect, toestemming, gelijkwaardigheid en de verantwoordelijkheid van individuen. Het rapport onderstreept voorts het belang van het vergroten van bewustzijn en het bevorderen van een cultuurverandering. Dit omvat het doorbreken van taboes, het bespreken van gender-gerelateerde ongelijkheid en het bevorderen van positieve en gezonde seksualiteit.

Tenslotte benadrukt het rapport dat het aanpakken van seksueel grensoverschrijdend gedrag een gecoördineerde inspanning vereist van verschillende partijen, waaronder de overheid, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Het beveelt ook aan dat er regelmatige monitoring en evaluatie plaatsvindt om de effectiviteit van genomen maatregelen te beoordelen.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met een van onze arbeidsrecht advocaten:

Artikelen en klantverhalen binnen dit specialisme