Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie: 15 november 2023 is het zover

Eindelijk is het zo ver: de datum waarop de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in werking zal treden is bekend. Op 5 juli 2023 werd in het Staatsblad gepubliceerd dat de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in werking treedt met ingang van 15 november 2023.

Eerder schreven wij al een aantal artikelen waarin de inhoud van dit wetsvoorstel aan bod kwam. De kern van de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie ziet op het vergroten van de transparantie bij de ontbinding van een rechtspersoon zonder baten en de invoering van een civielrechtelijk bestuursverbod. Een rechtspersoon kan worden geturboliquideerd als de rechtspersoon op het moment dat het ontbindingsbesluit wordt genomen geen baten meer heeft. Bij de afwezigheid van baten kan immers niets meer worden vereffend, hetgeen bij een “normale” ontbindingsprocedure wel gebeurt. Vanwege een verwachte stijging van het aantal turboliquidaties nog als gevolg van de coronapandemie, acht de wetgever het wenselijk dat de informatiepositie van schuldeisers in een dergelijk geval wordt verbeterd.

Concrete wijzigingen

De belangrijkste wijziging bij de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie is de financiële verantwoording die het bestuur moet gaan afleggen bij het ontbinden van een rechtspersoon zonder baten. Het bestuur wordt verplicht om een balans en een staat van baten en lasten met betrekking tot het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden en het boekjaar daarvoor, indien over dat voorgaande boekjaar nog geen jaarrekening is gedeponeerd, te deponeren bij het register waar de rechtspersoon is ingeschreven. Ook moet het bestuur een toelichting geven op de oorzaak van het ontbreken van baten op het tijdstip van ontbinding, de wijze waarop de baten van de rechtspersoon te gelde zijn gemaakt en de opbrengsten zijn verdeeld en de redenen waarom schuldeisers onbetaald zijn gebleven.

Tevens wordt de mogelijkheid tot het opleggen van een civielrechtelijk bestuursverbod geïntroduceerd. Dit bestuursverbod kan worden opgelegd aan een bestuurder die ten minste drie keer in de hand heeft gewerkt dat een rechtspersoon is beëindigd met achterlating van schulden of betrokken is geweest bij een ontbinding of faillissement zonder baten.

Gevolgen voor de praktijk

De inwerkingtreding van de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie zullen het gemak en de snelheid waarmee kan worden overgegaan tot turboliquidatie beperken. Het bestuur krijgt een aantal aanvullende verplichtingen waar aan moet worden voldaan en zal hiervoor de nodige extra maatregelen moeten treffen. Daarentegen geldt voor schuldeisers dat hun (informatie-)positie in het geval van een turboliquidatie aanzienlijk zal verbeteren. Hoe dan ook is het van belang dat bestuurders rekening houden met de wetswijzigingen die per november 2023 van kracht zullen worden en dat de transparantie in het geval van een (voorgenomen) turboliquidatie wordt gewaarborgd.

Meer informatie

Heeft u vragen over het wetsvoorstel of de mogelijkheden van de turboliquidatie in het algemeen, neem dan contact op met een van onze advocaten van de sectie ondernemingsrecht.

Artikelen en klantverhalen binnen dit specialisme