Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

2022 nieuwe regels: negatieve lijsten voor buitenlandse investeringen in China

Sinds 2015 kent China controle op buitenlandse investeringen door middel van een zogenaamde “negatieve lijst”. Buitenlandse investeringen in de sectoren die op de negatieve lijst staan, zijn verboden of beperkt. Deze beperkingen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het eisen van een specifieke bedrijfsvorm, specifiek eisen aan het (percentage van) aandelenbezit door de buitenlandse investeerder(s) of het beperken tot bepaalde (sub)gebieden. Voorgaande is afhankelijk van de categorieën waarin desbetreffende sectoren staan vermeld.

Buitenlandse investeringen in sectoren die niet op de lijst staan, krijgen daarentegen een gewone (nationale) behandeling, d.w.z. dat buitenlandse investeerders dezelfde procedures voor het doen van investeringen hoeven te volgen als binnenlandse investeerders en dat hun investeringen hetzelfde zullen worden behandeld als binnenlandse investeringen in dezelfde sectoren. Deze behandeling wordt verder geregeld in de toepasselijke binnenlandse voorschriften (negatieve lijst van markttoegang) die later nog kort wordt aangestipt.

Twee verschillende negatieve lijsten

Tot op heden zijn er twee verschillende negatieve lijsten voor buitenlandse investeringen; een algemene negatieve lijst en negatieve lijsten die specifiek zijn ontworpen voor bepaalde vrijhandelszones (FTZ Negatieve Lijsten). Beide lijsten worden jaarlijks bijgewerkt. Gunstigere bepalingen uit de negatieve lijsten voor de vrijhandelszone of die te vinden zijn in internationale verdragen met betrekking tot de vrijhandelszone of speciale economische zone hebben voorrang op de algemene lijst. Een andere uitzondering voor beide reeksen negatieve lijsten is dat een specifieke buitenlandse investering, na onderzoek door de bevoegde autoriteit (in het Chinees 国务院及有关主管部门), kan worden vrijgesteld van beide soorten negatieve lijsten.

In 2021 hebben de Nationale Commissie voor Ontwikkeling en Hervorming en het ministerie van Handel de bijzondere administratieve maatregelen voor de toegang van buitenlandse investeringen (negatieve lijst) versie 2021 gepubliceerd (in het Chinees “外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2021版)”, hierna “de negatieve lijst buitenlandse investeringen 2021” genoemd). Dit is de algemene negatieve lijst die in werking is getreden op 1 januari 2022. In dit artikel wordt een kort overzicht gegeven van de negatieve lijst voor 2021 en wat de wijzigingen zijn tussen de versies van 2020 en 2021.

Twaalf categorieën

De negatieve lijst van buitenlandse investeringen voor 2021 omvat de volgende twaalf sectoren: (1) Landbouw, bosbouw, veeteelt en visserij; (2) Mijnbouw; (3) Industrie; (4) Productie en levering van elektriciteit, warmte, gas en water; (5) Groothandel en detailhandel; (6) Vervoer, opslag en postdiensten; (7) Informatietransmissie, software en informatietechnologiediensten; (8) Verhuur en commerciële diensten; (9) Wetenschappelijk onderzoek en technische diensten; (10) Onderwijs; (11) Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening; en (12) Cultuur, sport en ontspanning. Buitenlandse investeerders die van plan zijn in een of meerdere van deze sectoren te investeren, wordt dan ook aangeraden de specifieke beperkingen en verbodsbepalingen in de lijst te raadplegen.

Er zijn verschillende wijzigingen ten opzichte van de lijst van 2020, waaronder voorrangsregels tussen verschillende bepalingen, de toevoeging van beperkingen op de offshore uitgifte van aandelen en de schrapping van twee onderdelen uit de sector industrie.

Om te beginnen blijkt uit de toelichting bij de negatieve lijst van buitenlandse investeringen voor 2021 dat de negatieve lijst van buitenlandse investeringen voor 2021 voorrang krijgt op de negatieve lijst van markttoegang voor 2020. Voor buitenlandse investeerders geldt dat als hun investeringen binnen de werkingssfeer van de negatieve lijst van buitenlandse investeringen voor 2021 vallen, zij onderworpen zijn aan de specifieke verboden en beperkingen van die lijst. Let op, indien buitenlandse investeringen buiten het toepassingsgebied van de negatieve lijst van buitenlandse investeringen voor 2021 vallen, de investeringen, worden deze nog wel gereguleerd door de negatieve lijst voor markttoegang voor 2020.

Als binnenlandse ondernemingen actief zijn in gebieden die volgens de negatieve lijst van buitenlandse investeringen van 2021 verboden zijn voor buitenlandse investeringen, en zij in het buitenland aandelen willen uitgeven (zoals een beursgang), moeten de bevoegde Chinese autoriteiten voorafgaand toestemming daarvoor geven. Daarnaast mogen buitenlandse investeerders in dergelijke ondernemingen niet deelnemen aan de exploitatie en het beheer van dergelijke ondernemingen en worden specifieke eisen gesteld aan de deelnemingsverhouding van buitenlandse investeerders.

Van 33 naar 31 punten

Tot slot is de negatieve lijst van buitenlandse investeringen voor 2021 teruggebracht van 33 naar 31 punten. Wat de productie van voertuigen betreft, is zowel de beperking op buitenlandse deelname in de productie van personenvoertuigen, als de beperking op het maximumaantal joint ventures die een buitenlandse onderneming in China mag oprichten en die dezelfde productlijn van volledige auto’s vervaardigen, geschrapt. Bovendien is het verbod op investeringen in de fabricage van zend/ontvangstinstallaties en kritieke onderdelen voor satelliettelevisie-uitzendingen uit de lijst van 2021 geschrapt. Voor buitenlandse investeerders betekenen deze wijzigingen dat zij meer openheid zullen ervaren wanneer zij zich op de Chinese productiemarkt begeven.

Buitenlandse investeerders die in China willen investeren, wordt ten zeerste aangeraden de meest recente negatieve lijst te raadplegen voordat zij tot investeringen overgaan. Op die manier weten investeerders vooraf of hun investeringen aan beperkingen of verboden onderworpen zijn.

More information

Mocht u vragen hebben over de Negatieve Lijst Buitenlandse Investeringen 2021 en Markttoegang in China, neem dan contact op met onze China Practice: