Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Startup for Startups: rechtsvorm en algemene voorwaarden

Als startup kun je uit verschillende rechtsvormen kiezen. Er is een verschil tussen een rechtsvorm met of zonder rechtspersoonlijkheid. Kiest u voor een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid dan bent u met uw privévermogen aansprakelijk voor de schulden van het bedrijf. Bij een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid bent u in beginsel enkel aansprakelijk tot de hoogte van het bedrag dat u in het bedrijf heeft geïnvesteerd.

Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid zijn de eenmanszaak, de vennootschap onder firma (vof), de commanditaire vennootschap en de maatschap. Veel ondernemers maken de keuze voor een eenmanszaak omdat deze snel kan worden opgezet en er vaak belastingvoordeel genoten kan worden in de opstartende fase. Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid zijn de besloten vennootschap (bv), de naamloze vennootschap (nv), de vereniging, de coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting. Als een startup de besloten vennootschap als rechtsvorm kiest zien we vaak dat de bestuurder ook enig aandeelhouder is (directeur-grootaandeelhouder – dga).

Welke rechtsvorm het beste bij een startup past hangt af van de omstandigheden. Het is belangrijk om, als sprake is van meerdere ondernemers, na te gaan of de samenwerking tijdelijk of juist voor onbepaalde tijd is. Het doel van de onderneming heeft ook invloed op de keuze voor een rechtsvorm. Bij het maken van winst is een bv meer voordehandliggend terwijl een stichting gepast is wanneer je enkel een ideëel doel wilt realiseren. Als het maken van winst het voornaamste doel is dan heeft de hoeveelheid winst ook impact op de keuze voor een rechtsvorm. Bij een lagere winst onder aan de streep is fiscaal een vof of maatschap vaak gunstiger terwijl bij hogere winsten dat juist de bv of nv kan zijn.

Kortom, er zijn tal van factoren die invloed hebben op de keuze voor een rechtsvorm. Het is mogelijk om tussendoor van rechtsvorm te veranderen, echter zal de keuze voor een juiste rechtsvorm in het begin veel tijd, geld en moeite schelen.

Is het verstandig om algemene voorwaarden te hebben? En wat in deze voorwaarden is dan van belang?

Algemene voorwaarden zijn eigenlijk niet meer weg te denken uit het handelsverkeer. In de algemene voorwaarden worden alle randvoorwaarden vermeld die van toepassing zijn op de overeenkomst, zowel bij het verkopen van een product of bij het leveren van diensten. Ze bevatten relevante informatie voor de rechten en plichten van beide partijen. Er worden regels omschreven die bijvoorbeeld gaan over de betalingsvoorwaarden, de garantie of hoe partijen dienen te handelen in het geval van een geschil.

De wet stelt eisen aan de inhoud van algemene voorwaarden. Deze moeten namelijk gemakkelijk te raadplegen zijn, mogen niet onredelijk bezwarend zijn en moeten duidelijk en begrijpelijk geschreven zijn. Een partij mag niet worden misleid of bedrogen. De algemene voorwaarden moeten daarnaast worden verstrekt aan de andere partij voordat de overeenkomst wordt gesloten. Dit kan op meerdere manieren waarbij geldt dat als deze niet (op een juiste manier) zijn verstrekt, de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn. Algemene voorwaarden kunnen, in het geval dat deze inhoudelijk onredelijk bezwarende bepalingen bevatten of strijdig zijn met de wet, worden vernietigd. De partij die zijn algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard zal deze dan niet kunnen afdwingen.

Een belangrijke factor bij het opstellen van algemene voorwaarden is duidelijkheid. Het is belangrijk dat de voorwaarden duidelijke taal bevatten die voor beide partijen begrijpelijk is. Om ongewenste verrassingen te voorkomen is het goed om juridisch kloppende voorwaarden op te stellen en te zorgen dat aan de wettelijke vereisten wordt voldaan wat betreft het verstrekken van de voorwaarden.

Meer informatie

Heeft u vragen over de inhoud van dit artikel, neem dan contact op met een van onze advocaten van de sectie ondernemingsrecht.

Artikelen en klantverhalen binnen dit specialisme