Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Stappenplan voor ontslag van een bestuurder

Op woensdag 8 juni om 16.00 uur organiseren wij de roundtable ‘Hoe zorgt u voor een goede besluitvorming binnen uw onderneming?’. Tijdens de roundtable lichten we toe wat er komt kijken bij goede besluitvorming, en bespreken we een drietal vraagstukken:

  • Hoe kan de besluitvorming van het bestuur en in de algemene vergadering worden geoptimaliseerd en wat zijn de risico’s als dat niet volgens de regels gebeurt?
  • Hoe dienen individuele aandeelhouders zich te gedragen bij de besluitvorming van de algemene vergadering?
  • Welke acties kunt u als bestuurder of aandeelhouder ondernemen wanneer besluiten niet worden genomen zoals zou moeten?

De roundtable duurt in totaal 1,5 uur. Interesse om deel te nemen? Klik dan op onderstaande button om u aan te melden.

Ik meld mij graag aan

 


Uit een recente uitspraak van de rechtbank Gelderland blijkt maar weer eens dat het van belang is om de juiste, formele stappen te nemen bij het nemen van een besluit tot ontslag van een bestuurder. In de casus die ten grondslag ligt aan genoemde uitspraak is het niet goed gegaan.

Casus ontslag bestuurder

Er is een geschil tussen drie (indirecte) aandeelhouders, die tegelijkertijd ook alle drie bestuurder zijn van een bouwbedrijf. Twee van de drie aandeelhouders, tevens bestuurders (A en B) wensen de andere aandeelhouder, tevens bestuurder (C) te ontslaan als bestuurder. Zij willen dat doen in een gecombineerde, digitale aandeelhouders- en bestuursvergadering. De derde aandeelhouder, tevens bestuurder (C) is het niet eens met zijn ontslag en heeft daarnaast laten weten uitdrukkelijk niet in te stemmen met een digitale vergadering en ook niet met het tegelijk houden van de bestuurs- en aandeelhoudersvergadering. Ondanks dit bezwaar sturen de andere twee aandeelhouders/bestuurders op 3 augustus 2020 een uitnodigingslink voor een gecombineerde bestuurs- en aandeelhoudersvergadering op 4 augustus 2020. Dit terwijl ze weten dat de derde aandeelhouder/bestuurder dan met vakantie is. De vergadering wordt desondanks gehouden en de derde bestuurder wordt in die vergadering ontslagen. Relevant is nog dat de derde aandeelhouder/bestuurder aan de andere twee aandeelhouders/bestuurders meerdere alternatieven heeft geboden voor een datum waarop een bestuursvergadering wel kon plaatsvinden in zijn aanwezigheid.

In de hierboven genoemde zaak overweegt de rechtbank dat de op 4 augustus 2020 genomen besluiten niet rechtsgeldig zijn genomen. Dat betekent in dit geval dat het ontslagbesluit nietig is en dat bestuurder C altijd bestuurder is gebleven.

Stappenplan ontslag bestuurder

  1. Voordat een algemene vergadering bijeen kan worden geroepen moet het bestuur daartoe een bestuursbesluit nemen. Daarbij moet ook worden besloten welke onderwerpen op de agenda komen van de algemene vergadering.
  2. De oproeping voor de algemene vergadering moet vervolgens op de juiste manier worden gedaan. Dat betekent dat de juiste oproepingstermijn in acht moet worden genomen, de juiste (rechts)personen moeten worden opgeroepen en de te bespreken stukken ook tijdig worden gedeeld met iedereen.
  3. Tijdens de algemene vergadering moeten de juiste formaliteiten in acht worden genomen, zodat het besluit achteraf niet vernietigbaar is.
  4. Is het besluit eenmaal op de juiste manier genomen, dan eindigt daarmee de vennootschapsrechtelijke band tussen de bestuurder en de vennootschap. De arbeidsrechtelijke band volgt in beginsel vanzelf, maar toch moeten ook hiervoor de juiste stappen worden genomen zodat de vennootschap niet alsnog schadeplichtig wordt of een non-concurrentiebeding niet meer geldt.

Als niet aan de formaliteiten wordt voldaan, bijvoorbeeld omdat de oproepingstermijn te kort is of de oproeping in zijn geheel niet heeft plaatsgevonden, dan kunnen in principe geen wettige besluiten worden genomen. Als vennootschap loop je dan achter de feiten aan. Moeilijkheid bij het vaststellen van wat de formaliteiten zijn, is dat er nog veel vennootschappen zijn die na het invoeren van de Flex-BV in 2012 hun statuten niet hebben aangepast. Dat kan betekenen dat er in de statuten strengere eisen staan dan de wet voorschrijft of dat er regels in staan die niet meer van toepassing zijn.

De aangehaalde uitspraak benadrukt het belang van het volgen van de wettelijke vereisten in het kader van de (voorbereiding van) besluitvorming door de algemene vergadering in zijn algemeenheid, maar vooral ook bij besluitvorming over ontslag van een bestuurder. Niet-naleving van de wettelijke vereisten kan vernietiging of zelfs nietigheid van de in dit kader genomen besluiten tot gevolg hebben. Een goede voorbereiding en juiste advisering kan dat voorkomen.

Meer informatie

Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben over het stappenplan bij het ontslag van een bestuurder, neem dan contact op met een van onze advocaten ondernemingsrecht.

Artikelen en klantverhalen binnen dit specialisme