Klanten
staan centraal
40+ jaar
juridisch expert
Nationaal
en internationaal
Neem contact op

Een inactieve, zelfstandig bevoegde bestuurder, heeft niet alle rechten als bestuurder (aldus een recente uitspraak)

De rechtbank Den Haag heeft in een recente uitspraak geoordeeld dat zelfstandig bevoegde bestuurders van een B.V. niet per definitie dezelfde rechten hebben. In dit geval ging het om een B.V. met twee 50% aandeelhouders die ook beiden zelfstandig bevoegd bestuurder zijn, waartussen een verschil van mening ontstaat.

Dat zie je vaker bij vennootschappen met twee aandeelhouders die elk 50% van de aandelen houden. Het nadeel van zo’n verdeling is dat, als er ruzie is, je meteen in een patstelling verzeild raakt. Dat is niet goed voor de onderneming. In het geval van deze casus was een van de twee bestuurders feitelijk al sinds 2015 niet of nauwelijks meer betrokken bij het besturen van de vennootschap. Na al die jaren wil hij zich weer met het bestuur gaan bemoeien, maar dat ziet de andere bestuurder niet zitten en deze weigert inzicht te verlenen in de administratie van de vennootschap.

Procedure

Daarom start de inactieve bestuurder een procedure. Hij wil inzage in de administratie en toegang tot de bankrekeningen. Daarnaast vordert hij als aandeelhouder dat alle aandeelhoudersbesluiten die sinds eind 2015 zijn genomen, nietig zijn, omdat hij voor de vergaderingen waarin die besluiten zijn genomen niet is uitgenodigd en daaraan dus ook niet heeft kunnen deelnemen.

Over de eis van de inactieve bestuurder om volledige toegang te krijgen tot de administratie en bankrekeningen, oordeelt de rechtbank dat, gelet op de taakverdeling die er op dit moment binnen het bestuur van de vennootschap is, er op dit moment geen grond bestaat om de inactieve bestuurder volledig te autoriseren voor de door de vennootschap gebruikte (boekhoud)systemen en bankrekening(en). Wel moet de gedaagde bestuurder aan de inactieve bestuurder toegang verlenen tot de boekhouding. Alleen ten aanzien van de bankrekeningen hoeft er slechts maandelijks een overzicht van de mutaties te worden verstrekt. De rechtbank is dus van mening dat de inactieve bestuurder wel recht heeft op alle informatie, maar vanwege het gebrek aan betrokkenheid over een langere periode, wordt zijn bevoegdheid om de bankrekening te gebruiken hem ontzegd.

Eis volledig toegewezen

De eis van de inactieve bestuurder, in zijn hoedanigheid van aandeelhouder, wordt wel volledig toegewezen. De besluiten die zijn genomen in de algemene vergaderingen waarvoor hij niet was uitgenodigd, worden allemaal nietig verklaard. Dat betekent dat deze geacht worden niet te zijn genomen. De uitspraak vertelt niet over wat voor besluiten dit gaat, maar deze uitspraak kan grote gevolgen hebben voor de vennootschap en de andere, gedaagde bestuurder. Als de besluiten bijvoorbeeld een verhoging van het salaris van de andere, gedaagde bestuurder betreffen, ontstaat er onmiddellijk een vordering van de vennootschap op de gedaagde bestuurder. Besluiten kunnen weliswaar worden bekrachtigd, maar daar is in dit geval de medewerking van de inactieve bestuurder (in hoedanigheid van 50% aandeelhouder) voor nodig. Dat gaat in zo’n geval waarschijnlijk niet gebeuren.

De les voor de inactieve bestuurder ligt voor de hand: blijf betrokken. Alleen al vanwege het risico van bestuurdersaansprakelijkheid dat hij loopt. De les voor de gedaagde bestuurder / aandeelhouder is dat de regels voor besluitvorming altijd moeten worden gevolgd. Ook als er ruzie is met de andere bestuurder / aandeelhouder en die ruzie mogelijk tot gevolg heeft dat er geen besluiten kunnen worden genomen. Is dat het geval, dan is dat een schoolvoorbeeld van een geschil dat aan de Onderneminsgkamer kan worden voorgelegd. Die kan dan ingrijpen zodat de bedrijfsvoering niet stagneert.

Meer informatie

Heeft u vragen n.a.v. dit artikel, neem dan contact op met een van onze ondernemingsrecht advocaten.

Artikelen en klantverhalen binnen dit specialisme